Etyczny wymiar decyzji kadrowych w relacjach menadżerów

Jerzy Szczupaczyński

Abstract

  The pro-ethic orientation is much an underestimated quality of human resource management in Polish companies. Its point of reference are not only system solutions, but likewise the moral convictions of employees, especially the executive staff. The aim of the article is a qualitative analysis of moral standards that guide managers while making firing decisions. The research material constitutes of accounts given by managers about their ethical dilemmas when making hard personnel decisions. The distributional and procedural models of justice had been employed in the classification of standards. The results of the analysis prove that the prevailing ethical attitudes represent the caring/protective ethics, which is oriented towards the defense of the basic needs of the employee, endangered by the potential loss of employment. The narratives of managers show a number of specific characteristics of human resource management in Polish companies. First of all, they point to the lack of support, on the side of other subjects of the HR system, in solving derecruitment dilemmas. Secondly, to the underdevelopment of the tools those manage ethical issues in the HR area. Additionally, the gathered material is an evidence of a low level of professionalization of ethical standards within the managerial staff. The hypothesis pointing to the discrepancy between legal norms and ethical standards, corresponding to the area of work relations, has been confirmed. Managers are used to the fact that their companies sometimes neglect the law, which does not really evoke any ethical reflection in them.
Author Jerzy Szczupaczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jerzy Szczupaczyński,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, (B 7 pkt)
Issue year2009
Vol3-4 (68-69) 2009
Pages77-89
Publication size in sheets0
Abstract in Polish  Proetyczna orientacja jest niedocenianą w polskich przedsiębiorstwach jakością zarządzania zasobami ludzkimi. Jej punktem odniesienia są nie tylko rozwiązania systemowe, lecz także moralne przekonania pracowników, w szczególności kadry kierowniczej. Celem artykułu jest jakościowa analiza standardów moralnych, którymi kierują się kierownicy przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniach. Materiałem badawczym są relacje menedżerów na temat przeżywanych przez nich dylematów etycznych w sytuacji podejmowania trudnych decyzji kadrowych. W klasyfikacji standardów wykorzystane zostały modele sprawiedliwości dystrybutywnej i proceduralnej. Wyniki analizy dowodzą, że przeważają postawy etyczne reprezentujące „etykę opiekuńczą”, której podstawą jest orientacja na ochronę podstawowych potrzeb pracownika, jakie mogą być zagrożone przez utratę pracy. Relacje menedżerów świadczą o kilku szczególnych cechach zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach. Przede wszystkim o braku wsparcia w rozwiązywaniu dylematów derekruacyjnych ze strony innych podmiotów systemu kadrowego. Drugą niepokojącą cechą jest niedorozwój narzędzi zarządzania kwestiami etycznymi w obszarze kadrowy. Dodatkowo, zebrany materiał jest świadectwem niskiego stopnia profesjonalizacji standardów etycznych, którymi kierują się kierownicy. Potwierdzona została hipoteza rozbieżności pomiędzy normami prawnymi a standardami etycznymi, odnoszącymi się do sfery stosunków pracy. Menedżerowie są przyzwyczajeni, że w ich firmach nie zawsze przestrzega się prawa pracy, nie budzi to w nich refleksji etycznej.
File
ZZL-3-4-2009.pdf of 14-09-2015
330.53 KB
Score (nominal)6
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=157
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=157
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?