Postawy moralne menedżerów a ZZL w przedsiębiortswie

Jerzy Szczupaczyński

Abstract

  The pro-ethic orientation seems to be a much underestimated quality of the HRM in Polish companies. Its point of reference are not only the system solutions, but likewise the moral beliefs of CEO’s. The aim of the article is to present the tentative results of the exploratory qualitative analysis, which was conducted within the “Moral leadership standards of Polish managers and entrepreneurs” grant (financed by the Ministry of Science and Higher Education). The analysis was based on a sample of interviews with 37 CEO’s, who manage middle and large sized companies located in different regions of Poland). The analysis shows a very diverse picture of moral attitudes of the Polish CEO’s. Basing on their perceptions of the ethics and management relationship, the following three types of attitudes were distinguished: “moral integralism”, “moral residualism”, and immoralism. Moreover, the results also pointed to the critical opinions and negative attitudes of CEO’s towards the legal regulations of the Polish economy.
Author Jerzy Szczupaczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jerzy Szczupaczyński,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, (B 7 pkt)
Issue year2010
Vol2 (73)
Pages81-93
Publication size in sheets0
Abstract in Polish  Proetyczna orientacja ZZL wydaje się być jakością niedocenianą w polskich przedsiębiorstwach. Jej punktem odniesienia są nie tylko rozwiązania systemowe, lecz także moralne przekonania kadry kierowniczej. Celem artykułu jest prezentacja wstępnych wyników eksploracyjnych badań jakościowych, przeprowadzonych w ramach tematu badawczego „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców, finansowanego przez MNiSzW. Analizę przeprowadzono na zbiorze 37 wywiadów z menedżerami wyższego szczebla, którzy kierują średnimi i dużymi przedsiębiorstwami w różnych rejonach Polski. Analiza pokazuje bardzo zróżnicowany obraz postaw moralnych polskich menedżerów. Za względu na postrzeganie przez badanych relacji pomiędzy etyką i zarządzanie wyróżniono trzy typy postaw: integralizmu etycznego, rezydualizmu etycznego i amoralizmu. Analiza ujawnia także zjawisko krytycznych ocen i negatywnych postaw wobec systemu prawa w gospodarce polskiej.
File
ZZL-2010.pdf of 14-09-2015
1.25 MB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=796
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=796
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?