Związki pomiędzy potrzebą aprobaty społecznej a zadowoleniem z pracy w badaniach anonimowych

Anna Zalewska

Abstract

Social desirability means a people tendency to portray themselves in a favourable light in order to obtain social approval. In anonymous research social desirability mirrors mainly conformity, which in Poland can activate a tendency to complain. The aim of the study is to answer the questions: 1. Are dimensions of job attitude in anonymous research related with social desirability? 2. Do these relations depend on a period of life, gender, a kind of organization (private, army, state) and a status in the organization (low or high)? 316 employees (109 women) at age 19-60 years were investigated. Affective (well-being at workplace) and cognitive (job satisfaction) aspects of job attitude were measured and Lie scale in the Polish version of Eysenck Personality Questionnaire-Revised was an index of social desirability. Results show that in the whole sample only a measure of negative affect at work is burdened with social desirability to a very low degree. In groups also its relations with affective aspects are more visible than with cognitive aspects (job satisfaction). Period of life, a kind of organization, a status in the organization and gender are moderators of the relations. Social desirability activates the tendency to complain only among: persons in middle age, persons with a high status in organizations, soldiers and women – the higher level of social desirability the lower their emotional well-being at workplace or lower satisfaction with some facets of job. Among persons in early adulthood, persons with a low status in organizations and workers of private organizations it activates a weak reverse tendency. Key words: social desirability, job attitude – well-being at workplace and job satisfaction
Author Anna Zalewska (Wydział Psychologii)
Anna Zalewska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Issue year2006
Vol9 (2)
Pages29-44
Publication size in sheets0
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishPotrzeba aprobaty społecznej oznacza tendencję do przedstawiania siebie w korzystnym świetle, aby zyskać akceptację społeczną. W badaniach anonimowych odzwierciedla głównie konformizm, który w Polsce może aktywizować tendencję do narzekania. Celem badań jest udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. Czy w badaniach anonimowych potrzeba aprobaty społecznej jest powiązana z wymiarami zadowolenia z pracy? 2. Czy związki te zależą od okresu życia, płci, rodzaju organizacji (prywatne, wojsko, państwowe) i pozycji w organizacji (niska, wysoka)? Badano 316 osób (w tym 109 kobiet) w wieku 19-60 lat. Uwzględniano poznawcze i afektywne aspekty zadowolenia z pracy, a wynik skali kłamstwa z Kwestionariusza Osobowości EPQ-R Eysencka był wskaźnikiem badanej potrzeby. W całej próbie jedynie pomiar afektu negatywnego w pracy jest w bardzo małym stopniu obciążony potrzebą aprobaty społecznej. W grupach także wyraźniej wiąże się ona z aspektem emocjonalnym niż z aspektem poznawczym zadowolenia. Okres życia, rodzaj organizacji, pozycja w organizacji i płeć są moderatorami zależności. Potrzeba aprobaty społecznej aktywizuje tendencję do narzekania tylko u osób w wieku średnim, o wysokiej pozycji oraz u żołnierzy i kobiet - jej wyższy poziom wiąże się z mniejszym emocjonalnym dobrostanem w pracy lub mniejszą satysfakcją z niektórych składników pracy. U osób we wczesnej dorosłości, o niskiej pozycji i pracowników firm prywatnych aktywizuje słabą tendencję odwrotną. Słowa kluczowe: potrzeba aprobaty społecznej, zadowolenie z pracy – samopoczucie w pracy i satysfakcja z pracy
Languagepl polski
File
Roczniki-Psych.jpg of 14-09-2015
27.53 KB
Score (nominal)6
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.216
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1255
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1255
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?