Rodzaj wykonywanego zawodu i reaktywność a zadowolenie z pracy

Anna Zalewska

Abstract

 The study was conducted to verify hypotheses derived in accordance with the assumption of the Transactional Model of Subjective Well-Being (TMSWB) that a level of job evaluations can depend on person traits, environment factors and interplay between them. Emotional and cognitive job evaluations of 298 employees were analyzed in relation to reactivity and kind of job (accountants - low social, cognitive and physical stimulation; teachers - high social and cognitive stimulation, low physical stimulation; soldiers - high social and physical stimulation, low cognitive stimulation). Pavlovian Temperament Survey (reactivity), Work Description Inventory (overall and facets satisfaction) and Job Affect Scale (positive affect and negative affect at workplace) were used. Results strongly confirm TMSWB. Only negative affect at workplace is influenced independently by reactivity and kind of job. Positive affect and job satisfaction depend on interplay between reactivity and kind of job. Impact of reactivity on job attitude is stronger in jobs with high stimulation and kind of job influences this attitude of high-reactive workers much stronger than of the low-reactive. Findings show that among low-reactives teachers manifest higher job evaluations than accountants and soldiers and their evaluations are higher than those of high-reactive teachers. Among high-reactives soldiers manifest lowest job evaluations and their evaluations are lower than those of low-reactives. Satisfaction with pay and overall of high-reactive accountants is higher than those of low-reactive accountants although the first manifest stronger negative affect than the last. Complex mechanisms of reactivity and job environment effects on job attitude are discussed. Key words: job satisfaction, affect at work, reactivity, kind of job
Author Anna Zalewska (Wydział Psychologii)
Anna Zalewska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia-Etologia-Genetyka, ISSN 1508-583X, (B 8 pkt)
Issue year2007
Vol15
Pages85-108
Publication size in sheets0
Abstract in Polish W badaniu weryfikowano hipotezy wyprowadzone z zgodnie z założeniem Transakcyjnego Modelu Jakości Życia (TMJZ), że zadowolenie z pracy zależy od czynników środowiska pracy, cech osoby oraz od ich interakcji. Emocjonalne i poznawcze aspekty zadowolenia z pracy 298 osób analizowano w odniesieniu do ich reaktywności i zawodu (księgowi - słaba stymulacja społeczna, poznawcza i fizyczna; nauczyciele - silna stymulacja społeczna i poznawcza, słaba fizyczna; żołnierze - silna stymulacja społeczna i fizyczna, słaba stymulacja poznawcza). Zastosowano Kwestionariusz Temperamentu PTS (reaktywność), Arkusz Opisu Pracy (satysfakcja z pracy ogólna i z 7 składników) i Skalę Afektu w Pracy (afekt pozytywny i afekt negatywny w pracy). Wyniki dostarczają silnego potwierdzenia dla TMJZ. Jedynie afekt negatywny jest różnicowany niezależnie przez reaktywność i rodzaj pracy. Afekt pozytywny i satysfakcja z pracy zależą od interakcji reaktywności i rodzaju zawodu. Reaktywność silniej różnicuje zadowolenie z pracy w zawodach nasyconych silną stymulacją, a rodzaj pracy silniej wpływa na zadowolenie z pracy u osób wysoko niż niskoreaktywnych. Wśród niskoreaktywnych nauczyciele ujawniają większe zadowolenie niż księgowi i żołnierze, a ich oceny są wyższe niż nauczycieli o wysokiej reaktywności. Wśród wysokoreaktywnych żołnierze są najmniej zadowoleni z pracy i ich oceny są niższe niż żołnierzy o niskiej reaktywności. Satysfakcja z płacy i ogólnie z pracy wysokoreaktywnych księgowych jest wyższa od satysfakcji księgowych niskoreaktywnych, chociaż ci pierwsi ujawniają silniejszy afekt negatywny od drugich. W dyskusji analizowane są złożone mechanizmy wpływu reaktywności i czynników środowiska na zadowolenie z pracy. Słowa kluczowe: satysfakcja z pracy, afekt w pracy, reaktywność, rodzaj zawodu
DOIDOI:ISSN 1508-583X
Languagepl polski
File
psych-etol-gen.jpg of 14-09-2015
39.27 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1617
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1617
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?