Funkcjonowanie emocjonalne osób w okresie późnej dorosłości na przykładzie regulacji emocji

Aleksandra Jasielska , Dorota Szczygieł

Abstract

There are contradictory opinions in the gerontological literature as to whether old adults differ in their positive and negative affect experience. The group of researches have suggested an age- associated increase of positive affect accompanied by a decrease of negative affect due to the acquisition of more accomplished and efficient emotion regulation skills. One perspective on this shift can be distinction between antecedent-focused versus response-focused emotion regulation, which according to socioemotional selectivity theory directly. Furthermore, older adults from the former communist Eastern European countries showed the strongest age-associated decline of positive affect and the strongest age-associated increase of negative affect. We decided to measure kinds of emotional regulation used in old age and focused on two tendencies: lifting and reducing of mood. The participants were 425 (318 females and 107 males) in three groups: junior (N= 163), middle-aged (N=160) and senior (N=102). The kind of emotion regulation was measured by Scale Of Mood Regulation (SON, SPN) (Wojciszke 2003) and the antecedent-focused emotion regulation was measured by experiment FOTO (Jasielska, 2005). Hypotheses related to age difference, implying that the oldest people more often than younger prefer the nonhedonistic tendency (involve in intensifying or initiating negative emotions and decreasing or suppression positives one) in emotion regulation were confirm. The old people who report nonhedonistic tendency in emotion regulation actually behave in this way. The achieved results are discussed. We conclude that age associated losses in the oldest old, economic and socio-cultural changes make the optimization of subjective well-being difficult.
Author Aleksandra Jasielska
Aleksandra Jasielska,,
-
, Dorota Szczygieł (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Dorota Szczygieł,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Rozwojowa, ISSN 1895-6297, (B 13 pkt)
Issue year2007
Vol12 (2)
Pages61-74
Publication size in sheets0
Abstract in PolishW literaturze gerontologicznej istnieją sprzeczne opinie na temat tego czy osoby w okresie późnej dorosłości różnią się odczuwaniem pozytywnego i negatywnego afektu. Grupa badaczy sugeruje związany z wiekiem wzrost pozytywnego afektu, któremu towarzyszy spadek afektu negatywnego, dzięki zdobyciu doskonalszych i efektywniejszszych umiejętności regulacji emocji. Jedną z perspektyw tej zmaiany może być rozróżnienie na antycypacyjną i w odpowiedzi regulację emocji, które odnosi się bezpośrednio do teorii socjoemocjonalnej selektywności. Ponadto, starsi dorośli z post-komunistycznych krajów Europy Wschodniej wykazują najsilniejszy związany z wiekiem spadek afektu pozytywnego i wzrost afektu negatywnego. Zdecydowałyśmy się zmierzyć rodzaj emocjonalnej regulacji stosowanej w starości i skupiłyśmy się na dwóch tendencjach: podnoszenia i obniżania nastroju. W badaniu wzięło udział 425 uczestnków (318 kobiet i 107 mężczyzn) w trzech grupach: juniorów (N=163), dorosłych (N=160) i seniorów (N=102). Rodzaj regulacji emocji był mierzony Skalami Regulacji Nastroju (SON, SPN) (Wojciszke, 2003) a antycypacyjną regulację emocji mierzono eksperymentem FOTO (Jasielska, 2005). Hipotezy związane z różnicami wiekowymi, implikujące, że najstarsze osoby częściej niż młodsze preferują pozahedonistyczną tendencję (zaangażowanie w zwiększanie czy wywoływanie negatywnych emocji i zmniejszanie czy tłumienie pozytywnych) w regulacji emocji zostały potwierdzone. Osoby starsze, które deklarowaly tendencję pozahedonistyczną w regulacji emocji faktycznie zachowywały się w ten sposób. Uzyskane wyniki są dyskutowane. Sądzimy, że związana z wiekiem strata u najstarszych osób, ekonomiczne i społeczno –kulturowe zmiany powodują, że optymalizacja samopoczucia może być trudna.
Score (nominal)8
Citation count*10 (2021-02-20)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2564
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2564
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?