Charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Kwestionariusza Depresji BDI-II Aarona Becka

Bogdan Zawadzki , Agnieszka Popiel , Ewa Pragłowska

Abstract

Paper presents results of psychometric analyses of the Polish translation of theBeck’s Depression Inventory BDI-II. The sample included 456 subjects – 337 controls,43 patients with depressive episodes and disorders (19 – current episode mild and moderate,24 – current episode severe), 26 patients with anxiety disorders including mixedanxiety and depressive disorder, as well as 23 male prisoners and 27 females, experiencingdomestic violence. The analyses comprise factorial structure of BDI-II itemsand their criterion-related validity (correlation with medical diagnosis of depression andseverity of depression obtained by Clinical Global Impression – Severity Scale), as wellas reliability and validity of the total BDI-II scale, done in control and clinical groups. Thevalidity studies of the BDI-II scale were focused on construct-oriented validity (correlationswith scales of TALEIA-400A inventory, assessing clinical disorders) and criterionorientedvalidity (analyses of differences of BDI-II scores among control, demographicand clinical samples). Finally, the culture specific norms in the form of cut-off scores,differing controls and depressed subjects, were derived for diagnosing the mild andsevere depression, as well as several indices of validity of diagnosis (like ‘total misclassificationrate’, ‘sensitivity’, etc.). The results indicate the very high reliability andvalidity of the BDI-II translation, fully equivalent to the original version, what enables torecommend this inventory for use in scientific research and clinical practice regardingPolish-speaking subjects.
Author Bogdan Zawadzki (Wydział Psychologii)
Bogdan Zawadzki,,
- Wydział Psychologii
, Agnieszka Popiel (Wydział Psychologii)
Agnieszka Popiel,,
- Wydział Psychologii
, Ewa Pragłowska (Wydział Psychologii)
Ewa Pragłowska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia-Etologia-Genetyka, ISSN 1508-583X, (B 5 pkt)
Issue year2009
Vol19, 2009
Pages71-95
Publication size in sheets0
Abstract in PolishW artykule zostały zaprezentowane wyniki analiz psychometrycznych polskiej wersjiKwestionariusza Depresji BDI-II Becka. Analizie poddano dane zgromadzone w badaniu456 osób – 337 z grupy kontrolnej, 43 pacjentów ze zdiagnozowaną depresją(19 – o umiarkowanym i 24 – o ciężkim nasileniu), 26 pacjentów z zaburzeniami lękowymi,w tym mieszanymi (depresyjno-lękowymi), oraz 23 mężczyzn więźniów i 27 kobietdoświadczających przemocy domowej. Analizy obejmowały strukturę czynnikowąi trafność kryterialną pozycji BDI-II (korelacje z diagnozą medyczną depresji oraz ocenąciężkości depresji, uzyskaną na podstawie Skali Ogólnego Wrażenia Klinicznego)oraz oszacowanie rzetelności i trafności pomiaru całej skali BDI-II w grupie kontrolneji próbach klinicznych. Analizy trafności pomiaru BDI-II skupiały się na ocenie trafnościteoretycznej (związki ze skalami kwestionariusza TALEIA-400A, badającymi zespołyzaburzeń psychicznych) oraz trafności kryterialnej (analizy różnic w wynikach BDI-IIpomiędzy grupą kontrolną oraz grupami demograficznymi i klinicznymi). Wyznaczonezostały także specyficzne dla polskiej kultury normy w postaci wyników progowych,różniących osoby z grupy kontrolnej oraz osoby z zaburzeniami depresyjnymi, umożliwiającediagnozowanie umiarkowanej i ciężkiej depresji wraz ze wskaźnikami trafnościdiagnozy (takimi jak „ogólny wskaźnik błędnych klasyfikacji”, „wskaźnik wrażliwości”itp.). Uzyskane wyniki wskazują na bardzo dużą rzetelność i trafność pomiaru translacjiBDI-II, w pełni porównywalną z wersją oryginalną, co umożliwia rekomendowanie jej dostosowania w badaniach naukowych i klinicznych w Polsce.
Languagepl polski
File
BDI-II-PAPER-PEG-BZawadzki-.pdf of 14-09-2015
628.1 KB
Score (nominal)6
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3003
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3003
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3004
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3004
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3005
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3005
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?