Skala Zmian Życiowych - narzędzie do pomiaru skutków krytycznych zdarzeń

Mariusz Zięba , Małgorzata Wawrzyniak , Magdalena Świrkula

Abstract

Life Changes Scale - measure of consequences of critical life events This article describes the results of an initial validation study of the Life-Changing Events Scale (LCES). The LCES inventory is self-report measure of critical or traumatic life events influence on persons’ functioning areas such as confidence about life’s value and meaning, feeling of personal strength, deepness of relations with other people, change of value system and enriching spiritual life. High results scored by people tested with LCES can be interpreted as an indicators of experiencing post-traumatic growth – a positive change which appears as a result of individuals’ coping with critical life events. Low result may indicate that person experiences mainly negative influence of the event on his/her fundamental beliefs concerning Self as well as value and meaning of life. The Life-Changing Events Scale (LCES) composed of 19 items has acceptable internal reliability and validity. Exploratory as well as confirmatory factor analyses indicated that most items loaded the highest on one general factor.
Author Mariusz Zięba (Wydział Psychologii)
Mariusz Zięba,,
- Wydział Psychologii
, Małgorzata Wawrzyniak (Wydział Psychologii)
Małgorzata Wawrzyniak,,
- Wydział Psychologii
, Magdalena Świrkula
Magdalena Świrkula,,
-
Journal seriesPsychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (B 4 pkt)
Issue year2010
Vol9,1
Pages145-169
Publication size in sheets0
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki prac nad walidacją Skali Zmian Życiowych (SZŻ). Kwestionariusz SZŻ jest samoopisowym narzędziem służącym do pomiaru wpływu krytycznych lub traumatycznych zdarzeń życiowych na takie obszary funkcjonowania osoby, jak: jej przekonania o wartości i sensie życia, poczucie osobistej siły, głębokość relacji z innymi ludźmi, zmiana systemu wartości oraz wzbogacenie życia duchowego. Wysoki wynik uzyskany przez osoby badane na skali SZŻ może być interpretowany jako wskaźnik doświadczenia przez nią wzrostu potraumatycznego, czyli pozytywnej zmiany, która pojawia się w następstwie zmagania się jednostki z krytycznymi zdarzeniami życiowymi. Niski wynik może świadczyć o tym, że osoba badana w rezultacie przeżycia takiego zdarzenia doświadcza głównie negatywnego wpływu tego zdarzenia na jej fundamentalne przekonania dotyczące Ja oraz wartości i sensu życia. Prezentowana w artykule Skala Zmian Życiowych (SZŻ) zawiera 19 pozycji i charakteryzuje się satysfakcjonującą trafnością zbieżną i kryterialną, a także wysoką zgodnością wewnętrzną. W wyniku przeprowadzonej eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej stwierdzono, iż SZŻ posiada strukturę jednoczynnikową.
Languagepl polski
File
Skala-Zmian-Zyciowych.JPG of 14-09-2015
574.49 KB
Zieba-Psychologia-Jakosci-Zycia-2010-9-1-145-169.pdf of 14-09-2015
168.83 KB
Score (nominal)6
Citation count*13 (2020-10-21)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4360
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4360
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7438
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7438
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?