Mitologizacja katastrofy smoleńskiej. Między spontanicznością a polityczną kalkulacją

Karolina Churska-Nowak , Marlena Solak

Abstract

Zjawisko mitu stanowi właściwość wszystkich zbiorowości ludzkich, bez względu na ich zróżnicowanie kulturowe czy historyczny moment istnienia. Tym co decyduje o tożsamości mitu są potrzeby, które zaspokaja i funkcje, które spełnia. Pojęcie mitu nie może służyć określaniu prawdziwości lub fałszywości zjawiska, ponieważ dla jego wyznawców jest on zawsze prawdziwy. Zgodność z faktami, z rzeczywistością w rozważaniach nad mitem kwestią drugoplanową. Można powiedzieć, że mit jest definiowany poprzez funkcję, jaką pełni w życiu politycznym oraz przez swoją proweniencję, która ma charakter świadomościowy. W niniejszych rozważaniach autorki skoncentrowały się na myśleniu, postrzeganiu, organizowaniu wiedzy o katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, w oparciu o porządek mito-logiczny. Ponieważ tragedia z „10 kwietnia” stanowiła nieusuwalne źródło pytań metafizycznych, odpowiedź na nie mogła zostać udzielona wyłącznie w porządku mitologicznym (tj. przez odwołanie się do realności bezwarunkowych). Przedstawione w artykule rozważania odwołują się do cech świadomości mitycznej opisanych przez Ernsta Cassirera tj. m.in. rola czynnika emocjonalnego, niehomogeniczne postrzeganie czasu i przestrzeni, poszukiwanie rytualnego „kozła ofiarnego”, specyficzne traktowanie przyczynowości, myślenie zgodnie z zasadą post hoc ergo poster hoc („po tym a więc wskutek tego”), pars pro toto („część za całość”).
Author Karolina Churska-Nowak (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Karolina Churska-Nowak,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Marlena Solak
Marlena Solak,,
-
Journal seriesAthenaeum, ISSN 0004-6574, (C 10 pkt)
Issue year2011
Vol28/2011
Pages232-247
Publication size in sheets0
Abstract in Polish The phenomenon of myth is characteristic for all human communities, regardless of their cultural diversity and historical moment. The things that make the myth are the needs that it satisfies and features that it meets. The concept of the myth can not be used to determine the truth or to deny the phenomenon, because for his followers it is always true. Compliance with the facts and the reality in case of discussion is secondary. One could say that the myth is defined by the function it performs in the political life and in consciousness. In this article the authors focused on thinking, perception and organization of knowledge about the presidential plane crash. Since the tragedy “the 10th of April” has become indelible a source of metaphysical questions and the answer to them can only be found in the mythological order (by reference to the unconditional realities). Considerations presented in this article refer to the mythical qualities of consciousness described by Ernst Cassirer, including the role of the emotional factor, perception of time and space, the search for ritual “scapegoat”, the specific treatment of causality, thinking according to the principle of post hoc ergo poster hoc, pars pro toto.
File
atheneum-1.JPG of 14-09-2015
275.62 KB
atheneum-2.JPG of 14-09-2015
184.09 KB
atheneum-3.JPG of 14-09-2015
156.62 KB
atheneum-4.JPG of 14-09-2015
33.98 KB
atheneum-1.JPG of 14-09-2015
275.62 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5443
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5443
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?