Polnische und europaische Erfahrungen in der Parteienfinanzierung

Łukasz Fojutowski , Karolina Churska-Nowak

Abstract

Od początków XX wieku w krajach europejskich rozpoczął się proces instytucjonalizacji partii politycznych, jednakże kwestie funkcjonowania partii były uregulowane fragmentarycznie, wyjątkowo wymykały się przepisom, ponieważ nie od razu uznawano je za podmiot działań politycznych. Wraz z powszechnym uznaniem dominującej roli partii zaczęto w niektórych państwach regulować kwestie dotyczące ich powstawania, rozwiązywania, bieżącej działalności. Ze względu na wzrost znaczenia tych organizacji pojawiły się regulacje konstytucyjne i ustawowe podkreślające wolność zrzeszania się w partiach i ich tworzenia (zgodnie z zasadą pluralizmu politycznego), a także wskazujące na podstawowe funkcje partii. Specjalne ustawy dotyczące partii politycznych zaczęły upowszechniać się dopiero w latach 60 i 70 XX wieku, wcześniej stosowano do nich przepisy o stowarzyszeniach. Wraz z wprowadzeniem tych regulacji pojawiła się konieczność wypracowania optymalnego systemu finansowania działalności partii. Sposób i źródła czerpania dochodów przez partie to zagadnienie, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu się systemów demokratycznych. Z jednej strony ma ono zasadnicze znaczenie dla umocnienia i rozwoju partii, dla budowy podstawowych instytucji systemu demokratycznego, z drugiej zaś strony wywiera istotny wpływ na ustalenie właściwych relacji między gospodarką a polityką. W demokracji kampanie wyborcze nie mogą odbywać się bez funduszy, kandydaci pozbawieni zaplecza finansowego nie mogliby komunikować się ze swoimi wyborcami, a partie polityczne nie mogłyby funkcjonować. Niewątpliwie jednak polityka to sfera, w której bardzo często pojawia się problem nieuczciwego finansowania, nieefektywnego wykorzystania pieniędzy politycznych i korupcyjnego ich pozyskiwania. Patologie finansowania partii politycznych oddziałują deformująco na mechanizmy podejmowania decyzji w administracji państwowej i dysponowania funduszami publicznymi. W artykule dokonano syntezy i ewaluacji modelu finansowania partii politycznych w Polsce na tle tendencji europejskich oraz sformułowano wnioski dotyczące kierunków i konsekwencji jego ewolucji.
Autor Łukasz Fojutowski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Łukasz Fojutowski
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Karolina Churska-Nowak
Karolina Churska-Nowak
-
Tytuł czasopisma/seriiWELT TRENDS, ISSN 0944-8101, (B 5 pkt)
Rok wydania2011
Tom15/2011
Paginacja197-213
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Plik
welt1.JPG z dnia 14-09-2015
32.56 KB
welt2.JPG z dnia 14-09-2015
132.35 KB
welt3.JPG z dnia 14-09-2015
137.75 KB
welt4.JPG z dnia 14-09-2015
123.9 KB
welt1.JPG z dnia 14-09-2015
32.56 KB
welt2.JPG z dnia 14-09-2015
132.35 KB
welt3.JPG z dnia 14-09-2015
137.75 KB
welt4.JPG z dnia 14-09-2015
123.9 KB
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5645
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5645
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5650
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5650
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?