Mechanizm emocjonalnego dystansowania się od grupy jako sposób na utrzymanie samooceny

Marina Noske

Abstract

The study was conducted on football fans, supporting various sport clubs (N = 85). The subjects were between 15 and 52 years of age. According to the theory of the need for social identity in Tajfel's understanding, the launch of mechanisms allowing to maintain self-esteem was anticipated, involving: 1. longer persistence of positive emotions in case of winning the game; 2. in case of loosing - devalutation of the opponent through viewing him as less capable of experiencing specific emotions. The first assumption was not confirmed in studies, while in case of loosing game the results confirmed the launch of a mechanism allowing to maintain self-esteem, however, the observed mechanism was different than expected. Subjects declared less intensive experiencing their own club's failure in comparison to opponents' experiences. This concerned both the primary emotions, as well as secondary, but in the case of secondary emotions difference was far greater. A conclusion on the launch of a mechanism allowing to maintain self-esteem involving the emotional distancing from the group was formulated. 
Author Marina Noske (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Marina Noske,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPrzeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), ISSN 0048-5675, (C 10 pkt)
Issue year2011
Vol54 (3)
Pages255-271
Publication size in sheets0
Abstract in Polish Badanie zostało przeprowadzone na fanach piłki nożnej kibicujących różnym klubom sportowym (N= 85). Wiek badanych wahał się pomiędzy 15 a 52 r. ż. Zgodnie z teorią potrzeby tożsamości społecznej w rozumieniu Tajfela przewidywano uruchomienie mechanizmów pozwalających na utrzymanie samooceny polegających na: 1. dłuższym utrzymywaniu się emocji pozytywnych w sytuacji wygranej meczu; 2. w sytuacji przegranej -dewaluacji przeciwnika poprzez postrzeganie go jako mnie zdolnego do określonych przeżyć emocjonalnych. Pierwsze założenie nie znalazło potwierdzenia w badaniach, natomiast w sytuacji porażki uzyskane wyniki potwierdziły uruchomienie mechanizmu umożliwiającego utrzymanie samooceny, jednakże zaobserwowany mechanizm był inny od zakładanego. Badani deklarowali miej intensywne przeżywanie porażki własnego klubu w porównaniu do przeżyć przeciwników. Dotyczyło to zarówno emocji pierwotnych, jak i wtórnych, jednak w przypadku emocji wtórnych różnica była zdecydowanie większa. Sformułowano wniosek o uruchomieniu mechanizmu umożliwiającego utrzymanie poczucia własnej wartości polegającego na emocjonalnym dystansowaniu się od grupy. 
URL http://www.kul.pl/tom-54-nr-3,art_31170.html
File
2011-MN-Przeglad-psych-Mechanizm-em-dystansowania-sie.pdf of 14-09-2015
52.62 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6084
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6084
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?