Subiektywna ocena postępu w realizacji celu:Wpływ implementacji intencji i różnic indywidualnych w sposobie formułowania celów oraz sile woli

Romana Kadzikowska-Wrzosek

Abstract

Subjective evaluation of progress in goals attainment: The effect of intention implementation and individual differences in processing of goals manner and strength of volition Abstract The purpose of two presented studies was to examine how implementation intentions and individual differences in processing of goals manner and action control efficiency influence subjective evaluation of “personal projects” progress realization (Little, 1980). Assumed that implementation intention could compensate determined by personality difficulties in processing of goals manner and low action control efficiency. Basis for the constructing independent variables were: Peter. M. Gollwitzer (1996) action phase theory, model of personality created by Tadeusz Mądrzycki (2002) and Julius Kuhl (1996) the strength of volition theory. The results of study1 (N=91) demonstrated that implementation intention increasing subjective evaluation of “personal projects” progress by participants displaying low level of “goal orientation”. Obtained in study 2 (N=85) results affirmed positive effect of implementation intention on subjective evaluation of progress in goal attaining. State -oriented participants had higher indexes of subjective evaluation of progress with implementation intention instruction. This result was interpreted as confirming compensating effect of implementation intention on action control mechanisms efficiency. Action oriented participants had the same indexes of subjective evaluation of progress regardless of implementation intention. Key words: intention implementation, state vs. action orientation, personal projects”, goal orientation, subjective evaluation  
Author Romana Kadzikowska-Wrzosek (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Romana Kadzikowska-Wrzosek,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2011
Voltom 6 nr 1(16)
Pages49-66
Publication size in sheets0
Abstract in PolishStreszczenie Celem dwóch badań zaprezentowanych w artykule było wskazanie jaki wpływ na subiek-tywną ocenę postępu w realizacji „osobistych projektów” (Little, 1980) wywiera implementa-cja intencji oraz różnice indywidualne w sposobie formułowania celów i sprawności mecha-nizmów kontroli działania. Założono, że implementacja intencji może zrekompensować uwa-runkowane osobowościowo trudności w sposobie formułowania celów oraz niską sprawność mechanizmów kontroli działania. Podstawę operacjonalizacji zmiennych niezależnych stano-wiła koncepcja faz procesu działania Gollwitzera (1996), model osobowości Mądrzyckiego (2002) oraz koncepcja siły woli Kuhla (1996). Wyniki badania 1 (N=91) wykazały, że implementacja intencji powoduje wzrost subiektywnej oceny postępu w realizacji celu dokonywany przez osoby o niskim poziomie tzw. „orientacji na cel”. Uzyskane w badaniu 2 (N=85) rezultaty potwierdziły pozytywny wpływ implementacji intencji na su¬biektywną ocenę postępu w realizacji celów. Osoby zorientowane na stan wyżej oceniały po¬stęp w realizacji celów po dokonaniu implementacji intencji. Potwierdzono tym samym, że słabość wewnętrznych mechanizmów samoregulacyjnych może zostać zrekompensowana poprzez dokonanie implementacji intencji. Osoby zorientowane na działanie nie wykazywały różnic w subiektywnej ocenie postępu niezależnie od tego, czy dokonały, czy też nie imple¬mentacji intencji. Słowa kluczowe: implementacja intencji, orientacja na stan vs. na działanie, „osobiste pro-jekty”, orientacja na cel, subiektywna ocena
File
Subiektywna-ocena-postepu-w-realizacji-celow.doc of 14-09-2015
375.5 KB
Psychologia-Spo-eczna-2011.jpg of 14-09-2015
3.51 KB
rr.jpg of 14-09-2015
537.93 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6416
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6416
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?