Wytrwałość i skuteczność działania: Wpływ kontekstu sytuacyjnego oraz siły woli

Romana Kadzikowska-Wrzosek

Abstract

Abstract The purpose of present study (N=120) was examine do persistence and effectiveness of goal directed activity depend on situational context (control vs. autonomy support) and individual difference in control action mechanisms efficiency. Theoretical background for the construction of independent variables contained : self-determination theory (Self Determination Theory) Richard M.Ryan and Edward L. Deci and Julius Kuhl strength of volition conception. The results confirm interactional effect of situational context (control vs. autonomy support) and individual difference of action control mechanisms efficiency on persistence and effectiveness. Indexes of persistence and effectiveness were greater for state-oriented participants with externally controlled instructions than for individuals who received autonomy-supportive instructions. Action-oriented participants were less influenced by specific way of motivating (control vs. autonomy), but when the effect of situational context was stronger action-oriented participants had lower indexes of persistence and effectiveness. In the context of external control state oriented participants compared to action-oriented participants had higher indexes of persistence and effectiveness. In autonomy-support context action-oriented participants had higher indexes of persistence and effectiveness then state-oriented participants. Key words: autonomy, control, strength of volition, persistence, effectiveness
Autor Romana Kadzikowska-Wrzosek (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Romana Kadzikowska-Wrzosek
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 7 pkt)
Rok wydania2011
TomXIV 2
Paginacja159-186
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskimStreszczenie Zaprezentowane badanie miało na celu ujawnienie wpływu na wytrwałość i skuteczność działania z jednej strony kontekstu sytuacyjnego (kontrola versus autonomia) z drugiej strony różnic indywidualnych w sprawności mechanizmów kontroli działania - sile woli. Podstawę teoretyczną operacjonalizacji zmiennych niezależnych stanowiła teoria autodeterminacji (Self Determination Theory) Richarda M. Ryana i Edwarda L. Deci oraz koncepcja siły woli Juliusa Kuhla. Uzyskane w badaniu rezultaty (N=120) potwierdziły interakcyjne oddziaływanie określonych sposobów motywowania (presja vs. pozytywne zaangażowanie) oraz różnic w sprawności mechanizmów kontroli działania na przyjęte w badaniu wskaźniki skuteczności i wytrwałości. Osoby zorientowane na stan uzyskały najwyższe rezultaty wytrwałości i skuteczności w warunkach presji, zewnętrznej kontroli. Osoby zorientowane na działanie w mniejszym stopniu podlegają różnicom w sposobie motywowania (kontrola vs. autonomia), ale jednocześnie w warunkach nasilenia zarówno presji, jak i pozytywnego oddziaływania wykazały one istotnie niższe wskaźniki wytrwałości i skuteczności. Istotne różnice między osobami zorientowanymi na stan i na działanie ujawniły się w kontekście stwarzającym presję i wzbudzającym poczucie autonomii. W warunkach presji wyższe wyniki w zakresie wytrwałości i zarazem skuteczności uzyskiwały osoby zorientowane na stan, w warunkach autonomii - wyższe wyniki osiągnęły osoby zorientowane na działanie. Słowa kluczowe: autonomia, kontrola, siła woli, skuteczność, wytrwałość
Plik
Roczniki-Psychologiczne.jpg z dnia 14-09-2015
27.53 KB
Wytrwa-osc-skutecznosc-dzia-aniap.docx z dnia 14-09-2015
143.01 KB
1.jpg z dnia 14-09-2015
398.78 KB
2.jpg z dnia 14-09-2015
375.92 KB
CCE20120123-00000.jpg z dnia 14-09-2015
308.63 KB
Punktacja (całkowita)6
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6418
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6418
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?