Lewicowość - prawicowość autoidentyfikacji politycznych a przekonania i kapitał społeczny elektoratów PO, PIS, PSL i LiD - perspektywa psychologii politycznej

Krystyna Skarżyńska , Kamil Henne

Abstract

Political Autoidentification on a Left-right Wing Scale in Relation to Beliefs and Social Capital of PO, PIS, PSL and LiD Electorate - Political Psychology Perspective The article answers the question to what extent a political autoidentification on the left-right wing scale is related to the content of acceptable beliefs in their identification and economic domain, to support for four main political parties (PO, PiS, LiD, PSL), and to socio-psychological resources (socio-demographic characteristics and social capital). Moreover, the authors aim to define relationship between the acceptance for left-right political beliefs and human capital indicators mentioned above. The survey was conducted on a representative sample of Polish adults (N=1024) in 2008. The analysis proved that Poles autoidentification on the left- right wing scale is more related to identification beliefs than economic ones, but both above relationships are rather weak. It turned out that the level of liberal beliefs, in both domains – identification and economic one, depends on gender, education and place of residence. Economic liberalism, in comparison to identification liberalism, is better explained by the following psychological variables: trust to other people, sense of control, legitimization of political system and happiness.
Autor Krystyna Skarżyńska (Wydział Psychologii)
Krystyna Skarżyńska
- Wydział Psychologii
, Kamil Henne (Wydział Psychologii)
Kamil Henne
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (0 pkt)
Rok wydania2011
Tom201, 2
Paginacja85-108
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskimW artykule sprawdzano, w jakim stopniu polityczna autoidentyfikacja na skali lewica-prawica wiąże się z treścią akceptowanych przekonań w sferze tożsamościowej i gospodarczej, poparciem dla czterech głównych partii politycznych w Polsce (PO, PiS, LiD, PSL) oraz z psychospołecznymi zasobami jednostki (charakterystyki socjo-demograficzne oraz kapitał ludzki). Ponadto starano się wyjaśnić stopień, w jakim akceptacja dla lewicowo - prawicowych przekonań wiąże się z wspomnianymi wyżej zmiennymi kapitału jednostki. Podstawę analizy stanowiły dane zebrane od reprezentatywnej próby dorosłych Polaków w 2008 roku (N=1024). Przeprowadzone analizy wykazały, że autoidentyfikacja Polaków na skali lewicowości - prawicowości jest istotnie związana bardziej z przekonaniami tożsamościowymi niż z ekonomicznymi; jednak relacje te w obu przypadkach nie są silne. Okazało się także, że poziom liberalizmu przekonań, zarówno w sferze światopoglądowej jak i gospodarczej, jest zależny od płci, wykształcenia i miejsca zamieszkania jednostki. Liberalizm ekonomiczny, w porównaniu do światopoglądowego, jest silniej wyjaśniany przez takie zmienne psychologiczne, jak: zaufanie do ludzi, kontrola nad własnym losem, moralna legitymizacja systemu politycznego oraz poczucie szczęścia.
Językpl polski
Plik
studia-socj.pdf z dnia 14-09-2015
566.84 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6542
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6542
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?