Transformacyjny wymiar etycznego przywództwa w opinii polskich menedżerów

Jerzy Szczupaczyński

Abstract

  The aim of the article is to present the results of the inductive interview-based study, which was conducted within the “Moral leadership standards of Polish managers and entrepreneurs” grant. The study was based on a sample of interviews with 37 CEO’s. Systematic analysis of the data identified a transformational dimension of ethical leadership. Ethical managers communicate values message and intentionally model ethical behavior of employees. But findings suggest that transformational dimension of ethical leadership is unevenly distributed. Based on perceptions of the ethics and management relationship, the five types of managerial perspectives were distinguished. The transformational dimension of ethical leadership is strongly correlated only with two of them.
Autor Jerzy Szczupaczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jerzy Szczupaczyński
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 7 pkt)
Rok wydania2011
Tom3 (854)
Paginacja35-39
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskim  Celem artykułu jest prezentacja wyników eksploracyjnych badań postaw moralnych menedżerów, przeprowadzonych w ramach projektu „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców”. Analizę wykonano na zbiorze 37 wywiadów z menedżerami wyższego szczebla. Postawione zostało pytanie, w jakim zakresie elementem postrzeganej roli przywódcy jest aktywne kształtowanie moralnych postaw podwładnych. Analiza nawiązuje do koncepcji etycznego przywództwa Browna i Trevino. Pytanie rozpatrywane jest w kontekście pięciu wyróżnionych perspektyw postrzegania związków etyki z zarządzaniem. Transformacyjny składnik etycznego przywództwa występuje przede wszystkim w wypowiedziach reprezentujących dwie perspektywy: „korporacyjny proceduralizm” i „etyczny profesjonalizm”. Potwierdzona została hipoteza na temat związku pomiędzy sposobem rozumienia etyczności w zarządzaniu a transformacyjnym komponentem postaw przywódczych.
Plik
PO-3-2011.pdf z dnia 14-09-2015
1.79 MB
Punktacja (całkowita)7
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6627
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6627
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?