Temperament i długość stażu na stanowisku pracy a poznawcze oceny jakości życia

Anna Zalewska

Abstract

 The paper presents general assumptions of Transactional Model of Quality of Life (Subjective Well-Being) and the researchmade to verify whether cognitive evaluations of well-being (their level and links between them) depend on “person-environment” system – on reactivity and a period of working at a given post (very short versus long period). Data of 75 bank employees with very short period of working at their posts and 68 bank employees with long period of working at the similar posts were analyzed. The following techniques were used: Pavlovian Temperament Survey (reactivity), Work Description Inventory (life satisfaction, overall job satisfaction and satisfaction with 7 job facets), Somatic Symptom Checklist (cognitive evaluation of health). Results of MANOVA show that period of working influences the level of evaluationsonly among high-reactive workers and reactivity influences them only among workers with short period of working – high reactive workers with short period of working manifest the worst evaluations. Results of structural equation modeling provide evidence that links between cognitive evaluations of well-being depend on period of working and reactivity. The data confirm that reactivity is a moderator of the impact of the period of working at a given post on cognitive evaluations of well-being. They also demonstrate that a role of reactivity in determining cognitive evaluations of well-being depends on a kind of situations (very short or long period of working at a given post). They indicate that high reactivity at a new workplace (very short period of working at a given post) is a temperamental risk factor.
Autor Anna Zalewska (Wydział Psychologii)
Anna Zalewska
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia-Etologia-Genetyka, ISSN 1508-583X, (B 8 pkt)
Rok wydania2003
Tom8
Paginacja7-33
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskim  Artykuł przedstawia ogólne założenia Transakcyjnego Modelu Jakości Życia (TMJZ) oraz badania weryfikujące założenie, że poznawcze oceny jakości życia (ich poziom i relacje między nimi) zależą od systemu „osoba- środowisko” – zależą od reaktywności i długości stażu na danym stanowisku pracy. Badania obejmowały satysfakcję z 7 składników pracy, ogólną satysfakcję z pracy, ogólną satysfakcję z życia i ocenę zdrowia. Analizowano dane 75 osób z bardzo krótkim stażem (39 WR i 36 NR) oraz 68 osób z długim stażem (31 WR i 37 NR). Wykorzystywano: Kwestionariusz PTS (reaktywność), Arkusz Opisu Pracy (ogólna satysfakcja z życia, z pracy oraz satysfakcja z 7 składników pracy) i Listę Objawów Somatycznych (ocena zdrowia). Z analiz MANOVA wynika, że reaktywność wpływa na poziom ocen jakości życia tylko wśród osób z krótkim stażem, a długość stażu – tylko wśród osób WR: najgorsze oceny ujawniają osoby WR z krótkim stażem. Z analiz modelowania strukturalnego wynika, że związki pomiędzy ocenami ze składników pracy (najmniej powiązań u osób WR z krótkim stażem, a najwięcej wśród NR z długim stażem) oraz pomiędzy ocenami dotyczącymi różnych obszarów życia zależą od reaktywności i długości stażu na stanowisku pracy. Wyniki badań potwierdzają założenie TMJZ, że reaktywność moderuje wpływ długości stażu na poznawcze oceny jakości życia, a rola reaktywności w wyznaczaniu tych ocen zależy od rodzaju sytuacji w pracy. Wskazują także, że wysoka reaktywność w nowym miejscu pracy (krótki staż) stanowi temperamentalny czynnik ryzyka.
Językpl polski
Plik
psych-etol-gen.jpg z dnia 14-09-2015
10.87 KB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6877
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6877
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?