Eskalacja konfliktu interpersonalnego w perspektywie teoretycznej i empirycznej

Krystyna Balawajder

Abstract

The subject of interest in this article is the escalation of interpersonal conflict and the contentious behaviors it is based upon, displayed by the participants in the conflict. In general, the escalation of conflict comes down to an exchange of growlingly hostile behaviors, causing an increasing threat to the interest of both participants in such an interaction. As both parties expect the partner to increase hostile actions and apply stronger means of coercion, each on it’s own must act pugnacious. The sequence in which the tough escalation tactics are applied is as follows- from mild to increasingly stronger. The pleas appear first, then the objections and requests, critiques, threats, abusive treatment, and further on it might even come to physical aggression. One might seek the explanation for this sequence of escalation tactics by applying to either the hierarchy of tension thresholds in the distress caused by the partner or the action of a script recognized as the escalation of conflict. The most frequently encountered explanations for the action of the conflict spiral apply to the interaction between the situation, behaviors, and internal states of the participants. Contentious behaviors are the answer to certain events in the circumstances, i. e. what the partner did (the situation). The perception of danger brought upon by the hostile actions of the other person, causes negative emotions, disadvantageous changes in the image of the partner and the desire for retaliation (the internal states). Therefore, the more threatening a behavior is to a given person, the more the more likely he or she is to undertake hostile actions (the behaviors). The results presented in the article concerning exactly those contentious behaviors show that retaliation, the motivation of power gain, and a retrospective orientation explain up to 43 percent of the changeability of the dependable variable, which are contentious behaviors. One can therefore conclude that the escalation of conflict is enhanced by a person with an aggressive disposition (retaliation), oriented by a need for power and concentrated on past events.
Author Krystyna Balawajder (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Krystyna Balawajder,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Journal seriesCzasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, ISSN 1425-6460, (B 11 pkt)
Issue year2010
Vol16
No2
Pages301-309
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishPrzedmiotem zainteresowania w tym artykule jest eskalacja konfliktu interpersonalnego oraz leżące u jej podstaw zachowania konfrontacyjne uczestników konfliktu. Najogólniej ujmując, eskalacja konfliktu sprowadza się do wymiany narastających w sile wrogich zachowań, które powodują coraz większe zagrożenie interesów obu uczestników takiej interakcji. Każda ze stron spodziewa się, że partner nasili działania wrogie i będzie stosował coraz silniejsze środki przymusu, więc sama musi też działać twardo. Stosowanie twardych taktyk eskalacyjnych następuje w określonej sekwencji - od łagodnych do coraz silniejszych. Najpierw pojawiają się prośby, następnie sprzeciwy i żądania, krytyczne uwagi, groźby, obraźliwe traktowanie a dalej może dojść nawet do agresji fizycznej. Wyjaśnienia tej sekwencji taktyk eskalacyjnych szukać można odwołując się albo do hierarchii progów natężenia przykrości doznawanej od partnera, albo działania skryptu, który rozpoznawany jest jako "eskalacja konfliktu". Najczęściej spotykane wyjaśnienia działania spirali konfliktowej odnoszą się do interakcji między warunkami, zachowaniami i stanami wewnętrznymi uczestników. Zachowania konfrontacyjne są odpowiedzią na określone zdarzenia w otoczeniu, czyli na to, co zrobił partner (warunki). Percepcja zagrożenia wywołanego wrogimi działaniami drugiej osoby powoduje odczuwanie negatywnych emocji, niekorzystne zmiany w obrazie partnera i pragnienie odwetu (stany wewnętrzne). Im bardziej zatem postępowanie partnera zagraża danej osobie, tym większa będzie jej skłonność do podejmowania wrogich działań (zachowania). Prezentowane w artykule badania własne nad zachowaniami konfrontacyjnymi pokazują, że odwet, motyw władzy i orientacja retrospektywna wyjaśniają aż 43 procent zmienności zmiennej zależnej, jaką są zachowania konfliktowe. Można więc sądzić, że eskalacja konfliktu nasila się jeśli mamy do czynienia z człowiekiem nastawionym agresywnie (odwet), kierującym się potrzebą władzy oraz skupionym na wydarzeniach minionych.
Languagepl polski
File
Spis-tresci.pdf of 14-09-2015
419.65 KB
301.pdf of 14-09-2015
677.52 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7991
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7991
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?