Uwaga ekstensywna. Model ekstensywności vs. intensywności uwagi

Alina Kolańczyk

Abstract

EXTENSIVE ATTENTION. MODEL OF EXTENSIVENESS VS. INTENSIVENESS OF ATTENTION An explanation of extensive attention apparent as widening perceptual fi eld is the main goal of this article. Model of extensiveness vs. intensiveness (E-I) of attention describes: 1) fi lters of attention 2) a range of semantic net activation and 3) motivational factors. Filters are responsible for balance between range and depth of information processing within a limited working memory (WM). Theories of Posner’s attention network and of Cowan’s WM provided the fundamentals for the model of E-I of attention . I try to justify how paratelic motivation or a focus on generalized goals determine wide scope of accessible memory and cognitive openness for exogenous stimuli. A hypothesis was put forward concerning how these factors, together with a globalization ofprocessing, determine an object of attention. Extensive attention means relatively shallow, that is sensory and schematic information processing, at the cost of deep – semantic processing. According to results of studies from many laboratories, global information processing is the cognitive result of “wide” attention. Besides, the article contains descriptions of various extensive attentional states and order them on the E-I dimension.
Author Alina Kolańczyk (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Alina Kolańczyk,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 6 pkt)
Issue year2011
Voltom 49 nr 3
Pages7-27
Publication size in sheets0
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest wyjaśnienie uwagi ekstensywnej, objawiającej się poszerzeniem pola percepcyjnego. Model ekstensywności vs. intensywności (E-I) uwagi opisuje:1) fi ltry uwagi, 2) zakres aktywacji sieci semantycznej i 3) czynniki motywacyjne. Filtry odpowiadają za równoważenie zakresui głębokości przetwarzania informacji w ramach ograniczonej pamięci operacyjnej. Podstaw do wyjaśniania E-I uwagi dostarczyły przede wszystkim teorie: Posnera – sieci uwagi i Cowana – pamięci roboczej. Próbuję uzasadnić w jaki sposób motywacja parateliczna, albo koncentracja na zgeneralizowanychabstrakcyjnych celach, determinują szeroki zakres dostępnej pamięci i otwartość poznawczą na bodźce zewnętrzne. Postawiono hipotezę dotyczącą tego, jak te czynniki, razem z globalizacją przetwarzania, decydują o przedmiocie uwagi. Uwaga ekstensywna oznacza relatywnie płytkie, to jest zmysłowei schematyczne przetwarzanie informacji, kosztem przetwarzania głębokiego – semantycznego. Zgodnie z wynikami badań wielu laboratoriów, globalne przetwarzanie informacji jest skutkiem takiej „szerokiej” uwagi. Artykuł zawiera ponadto opisy różnych stanów uwagi ekstensywnej i porządkuje je nawymiarze E-I.
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0024-x
URL PL ISSN 0081–685X
Languagepl polski
File
studia-psychologiczne-nr-3-s-1-28.pdf of 14-09-2015
483.57 KB
uwaga-eksten.jpg of 14-09-2015
1.08 MB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8753
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8753
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?