Dyskursywne konstruowanie podmiotu wiedzącego w wybranych relacjach z podroży

Anna Horolets

Abstract

The article is devoted to travel writing subject, the discursive means of rendering them knowledgeable and the specific features of the knowledge in question. Using the selected pieces of travel writing about Russia and other former Soviet Union countries by Mariusz Wilk and Jacek Hugo-Bader as empirical material, the author demonstrates both the differences between the knowledgeable subjects of these two writers (e.g. Enlightenment subject/Romanticism subject) and the shared features, which probably are definitive for travel writing subject as such (e.g. symbolic domination over the readers, sexism). Engaging the categories of genre and intertextuality in the analysis, the author aims at situating the knowledge, to which the travel writing subject refers, in the context of power relations not only between the depicted world and the narrator but also between the narrator and the reader.
Author Anna Horolets (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Anna Horolets,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesTeksty Drugie, ISSN 0867-0633, (C 15 pkt)
Issue year2012
Volnr 3
Pages134-156
Publication size in sheets0
ASJC Classification1208 Literature and Literary Theory
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest podmiotowi podróżopisarstwa, w szczególności dyskursywnym sposobom nadawania mu cechy posiadania wiedzy i specyfice tej wiedzy. Na materiale relacji z podróży po Rosji i innych krajach b. ZSRR autorstwa Mariusza Wilka i Jacka Hugo-Badera, autorka ukazuje zarówno różnice istniejące między podmiotami wiedzącymi w prozie tych autorów (np. podmiot oświeceniowy, podmiot romantyczny), jak i jego cechy podzielane przez podmioty wiedzące i prawdopodobnie stanowiące inwariantne właściwości podmiotu podróżopisarstwa (np. symboliczne górowanie nad czytelnikiem, seksizm). Korzystając z kategorii gatunku i intertekstualności autorka dąży do umiejscowienia wiedzy, na którą podmiot podróżopisarstwa się powołuje, w kontekście relacji władzy nie tylko między światem przedstawianym a narratorem, ale także narratorem i czytelnikiem.
File
Teksty-Drugie-Horolets-spis-tresci.pdf of 14-09-2015
60.78 KB
Score (nominal)0
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.028
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9425
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9425
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?