Bezrobocie długotrwałe: próba diagnozy wybranych psychologicznych problemów znalezienia i utrzymania pracy

Marina Noske

Abstract

The subject of research presented in this article are selected psychological problems of finding and maintaining job among long-term unemployed. Such variables as the orientation to professional values, liability for finding employment, preferences for various assistance forms and remedial actions, and willingness to invest in own professional development are subjected to diagnosis. Employed and unemployed participated in the study (N=120), age of participants ranged between 18 and 63 years. All surveyed unemployed were participants of reactivation programs against unemployment, conducted by Centers for Social Integration. The study was conducted by questionnaire method. Super’s concept of professional values and functioning strategy specificity resulting from the main method of obtaining income described by Marody and Hausner were chosen as the theoretical basis. Conducted analyzes revealed a high inadequacy of the potential job’s desired characteristics among unemployed, not only lower level of acceptance of all types of employment forms compared to those employed, but also a complete rejection of some of them, passing large part of responsibility for finding employment to the State, lowered willingness and openness to invest in their own professional development, and a distinct preference for contesting and passive-adaptive strategies.
Author Marina Noske (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Marina Noske,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesProblemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, ISSN 1640-1808, (B 11 pkt)
Issue year2012
Vol19, 2012
Pages87-109
Publication size in sheets0
Abstract in PolishPrzedmiotem badania prezentowanego w niniejszym artykule są wybrane psychologiczne problemy znalezienia i utrzymania pracy wśród osób długotrwale bezrobotnych. Diagnozie zostały poddane takie zmienne jak: orientacja na wartości zawodowe, odpowiedzialność za znalezienie zatrudnienia, preferencje form pomocy i działań zaradczych oraz gotowości do inwestowania we własny rozwój zawodowy. W badaniu wzięły udział osoby pracujące oraz bezrobotne (N=120), wiek badanych wahał się pomiędzy 18 a 63 r.ż. Wszystkie przebadane osoby bezrobotne były uczestnikami reaktywacyjnych programów zwalczających bezrobocie prowadzone przez Centra Integracji Społecznej. Badanie przeprowadzone metodą kwestionariuszową. Za teoretyczną podstawę obrana została koncepcja wartości zawodowych Supera oraz specyfika strategii funkcjonowania uwzględniająca główny sposób pozyskiwania dochodu opisana przez Marody oraz Hausnera. Przeprowadzone analizy ujawniły wysoką nieadekwatność pożądanych cech potencjalnej pracy wśród osób bezrobotnych, nie tylko niższy poziom akceptacji wszystkich rodzajów umów o pracę w porównaniu do osób pracujących, ale także całkowite odrzucenie niektórych z nich, cedowanie na państwo znacznej części odpowiedzialności za znalezienie zatrudnienia, zaniżoną gotowość oraz otwartość do inwestowania we własny rozwój zawodowy, a także wyraźne preferencje kontestacyjnych oraz bierno-przystosowawczych strategii działania.
Languagepl polski
File
PPS-Marina.pdf of 14-09-2015
271.54 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11194
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11194
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?