Knowledge about autism among Polish pediatricians

Monika Suchowierska , Paula Walczak

Abstract

Our current research concerns knowledge about autism among Polish pediatricians. A study was conducted in order toanswer thequestionwhat is thelevel of knowledge ofpediatriciansonautismand whetherit differsdepending on thesize of the cityin which they work. The study involveda total of 50physicians(25from Warsaw and25 ofWloclawek). All the respondents specialized in the same field, that is pediatrics. In the study, the Autism Questionnaire based on the research ofPisula (1) was used. The resultsshowed that the pediatricians’knowledgevariesdepending on the topic associatedwith autism. In case of some of the questions, the pediatriciansshowed high familiarity with the issue giving many good answers, but some areas proved to be problematicfor them. We did not show any differencein the level ofknowledge on autism amongpediatriciansfrom WarsawandWloclawek. Bothgroups had almost the same number of correct answers in the questionnaire. Summing up the resultsof this research, one can conclude that the pediatricians’ knowledgeabout autismis incomplete. Undoubtedly, such situation may have a negative impacton the diagnostic process and, in the long run, on the future of an autistic child.Providing education to medical students and practicing doctorsabout thevarious aspects of autismwould therefore bevery useful,astheir expertise will most likelylead to a better prognosis for autistic children.   Key words: autism, knowledge on autism, pediatricians, medical students
Author Monika Suchowierska (Wydział Psychologii)
Monika Suchowierska,,
- Wydział Psychologii
, Paula Walczak
Paula Walczak,,
-
Other language title versionsWiedza na temat autyzmu badana u lekarzy pediatrów w Polsce
Journal seriesPostępy Nauk Medycznych, ISSN 0860-6196, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol26
No1
Pages58-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishautyzm, wiedza o autyzmie, lekarze pediatrzy, studenci medycyny
Keywords in English autism, knowledge on autism, pediatricians, medical students
Abstract in PolishPraca dotyczy sprawdzenia poziomu wiedzy na temat autyzmu wśród lekarzy pediatrów. Przeprowadzono badanie mające na celu odpowiedzenie na pytania jaki jest poziom wiedzy lekarzy pediatrów dotyczący autyzmu oraz czy różni się on w zależności od wielkości miasta, w którym pracują pediatrzy. W badaniu wzięło udział łącznie 50 lekarzy (25 z Warszawy i 25 z Włocławka). Wszystkie osoby badane miały taki sam rodzaj specjalizacji, czyli pediatrię. Do badania wykorzystano „Kwestionariusz wiedzy o autyzmie”, bazujący na badaniach Pisuli (1998). Wyniki badań pokazały, że wiedza lekarzy pediatrów jest zróżnicowana w zależności od zagadnienia związanego z autyzmem. W niektórych pytaniach, pediatrzy wykazali się dobrą wiedzą na temat autyzmu, a inne zagadnienia, okazały się być dla nich problemowe. Natomiast nie ma różnicy w poziomie wiedzy między pediatrami z Warszawy i z Włocławka. Obie grupy badanych miały porównywalną liczbę poprawnych odpowiedzi na pytania z kwestionariusza. Podsumowując wyniki badań, można stwierdzić, że wiedza lekarzy pediatrów na temat autyzmu jest niekompletna. Niewątpliwie, ma to niekorzystny wpływ na proces diagnozowania. Edukacja na temat zaburzeń rozwoju prowadzona w placówkach medycznych, byłaby zatem bardzo potrzebna, gdyż wczesne rozpoznanie objawów autyzmu prowadzi do poprawy rokowań.  Słowa kluczowe: autyzm, wiedza o autyzmie, lekarze pediatrzy, studenci medycyny
URL http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2014/08/pnm_2013_058-064.pdf
Languageen angielski
File
PNM-2013-01-58-64.pdf of 14-09-2015
76.89 KB
Knowledge about autism among Polish pediatricians.pdf 20.09 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11873
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11873
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?