Token system as an intervention used for reducing hyperactivity in children with ADHD

Monika Suchowierska , Anna Cieślińska

Abstract

The aim of the conducted experiment was to study the effects of the introduction of a token system at the level of hyperactivity in three children age 8-9 years, diagnosed with the Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The study was conducted at the boys’ homes and also at the schools they attended. During individual home sessions – while the children were doing their homework – levels of three main ADHD symptoms: hyperactivity, inattention and impulsiveness were measured. The independent variable consisted of two elements: the introduction of “good behavior” rules and awarding tokens for following the established rules. The study made use of the single-subject reversal design. Following baseline, intervention took place during four consecutive sessions, then return to baseline, and finally intervention was reintroduced. The obtained results demonstrated the effectiveness of the administered intervention in all participants – the level of hyperactivity was decreasing while the token system was used. Additionally, measured was also the degree of generalization of the treatment effects to the other ADHD symptoms, and also to the other environment (i.e. the school). The results show no generalization across behaviors and settings.   Key words: ADHD, token economy, hyperactivity, rules, reinforcement
Author Monika Suchowierska (Wydział Psychologii)
Monika Suchowierska,,
- Wydział Psychologii
, Anna Cieślińska
Anna Cieślińska,,
-
Other language title versionsSystem żetonowy jako interwencja terapuetyczna ukierunkowana na redukcję nadruchliwości u dzieci z ADHD
Journal seriesPostępy Nauk Medycznych, ISSN 0860-6196, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol26
No1
Pages71-78
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishADHD, gospodarka żetonowa, system żetonowy, nadpobudliwość psychoruchowa, reguły, wzmacnianie
Keywords in English ADHD, token economy, hyperactivity, rules, reinforcement
Abstract in PolishCelem przeprowadzonego eksperymentu było zbadanie efektów wprowadzenia systemu żetonowego na poziom nadruchliwości u trójki dzieci w wieku 8 – 9 lat ze zdiagnozowanym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Badanie przeprowadzono w domach chłopców, a także w szkołach, do których oni uczęszczali. W trakcie indywidualnych sesji domowych – podczas odrabiania lekcji - mierzono poziom trzech głównych objawów ADHD: nadruchliwości, braku uwagi oraz impulsywności. Zmienna niezależna składała się z dwóch elementów: wprowadzenie reguł poprawnego postępowania i przyznawanie żetonów za stosowanie się do ustalonych reguł. W badaniu wykorzystano jednopodmiotowy schemat eksperymentalny z powrotem do stanu początkowego. Po sesjach pomiaru stanu wyjściowego (baseline) przez kolejne cztery sesje następowała interwencja, po niej powrót do stanu wyjściowego, a na koniec znowu wdrażano interwencję. Uzyskane wyniki wskazywały na skuteczność zastosowanych oddziaływań u wszystkich uczestników badania - poziom nadruchliwości malał w sytuacji stosowania systemu żetonowego. Dodatkowo podjęto się zmierzenia stopnia generalizacji oddziaływań na pozostałe objawy ADHD, a także na inne środowisko (tj. szkołę). Wyniki wskazują na brak generalizacji.   Słowa kluczowe: ADHD, gospodarka żetonowa, system żetonowy, nadpobudliwość psychoruchowa, reguły, wzmacnianie
URL http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2014/08/pnm_2013_071-078.pdf
Languageen angielski
File
PNM-2013-01-71-78.pdf of 14-09-2015
265.73 KB
Token system as an intervention used for reducing.pdf 17.71 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11874
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11874
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?