Walidacja polskiej wersji kwestionariusza The Symptom Checklist-27-plus

Dariusz Kuncewicz , Małgorzata Dragan , Jochen Hardt

Abstract

Aim: The goal of this research is to evaluate the psychometric qualities of the Polish version of the SCL-27-plus questionnaire in terms of its five factor structure, internal consistency and theoretical accuracy. Method: A total of 1,350 persons of which 62% were male participated in the study, 651 persons were tested with a paper version, 669 subjects received an electronic version of the questionnaire. 336 (tested with the paper version) were patients with diagnosed psychiatric disorders. Paper version participants also filled out the General Health Questionnaire (GHQ-28). Results: Confirmatory factory analysis validated the five factor structure of SCL-27-plus when some errors terms within subscales are allowed to correlate (Depending on the sample: 1.64 ≤ χ²/df ≤ 2.46; 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.06; 0.91 ≤ CFI ≤ 0.95). Cronbach’s Alpha reliability measures for the Global Severity Index was 0.90 to 0.92 and for the particular subscales 0.71 to 0.88. The GSI and symptom subscales for SCL-27-plus correlated with their equivalences in the GHQ-28 moderately to highly (r = 0.38 to 0.68). Strong differences occurred between the “clinical” and “non-clinical” groups in the levels of general and specific symptoms (Cohen’s d from 0.42 to 1.15). Conclusions: The Polish version of the SCL-27-plus questionnaire demonstrates good psychometric qualities. It can be used to measure the general intensity of psychopathological impairment as well as the specific subscales.  
Autor Dariusz Kuncewicz (Wydział Psychologii)
Dariusz Kuncewicz
- Wydział Psychologii
, Małgorzata Dragan
Małgorzata Dragan
-
, Jochen Hardt
Jochen Hardt
-
Inne wersje tytułuValidation of the Polish Version of the Symptom Checklist-27-plus Questionnaire
Tytuł czasopisma/seriiPsychiatria Polska, ISSN 0033-2674, e-ISSN 2391-5854 , (A 15 pkt)
Rok wydania2014
Tom48
Nr2
Paginacja345-358
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimkwestionariusz objawowy, struktura czynnikowa, badania przesiewowe
Słowa kluczowe w języku angielskim symptom questionnaire, factor structure, screening tests
Klasyfikacja ASJC2738 Psychiatry and Mental health; 2700 General Medicine
Streszczenie w języku polskimCel. Celem badania było sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji kwestionariusza SCL-27-plus: jego pięcioczynnikowej struktury, zgodności wewnętrznej oraz trafności teoretycznej. Metoda. W badaniu kwestionariuszami w wersji „papierowej” i „elektronicznej” łącznie udział wzięło 1350 osób (w tym 62% mężczyzn). 651 osób przebadano „papierową”, natomiast 699 „elektroniczną” wersją SCL-27-plus. 336 uczestników badania (w wersji „papierowej”) było pacjentami z diagnozą zaburzenia psychicznego. Wszystkie osoby wypełniły kwestionariusz SCL-27-plus, a uczestnicy badania w wersji „papierowej” dodatkowo uzupełniły Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-28). Wyniki. Konfirmacyjna analiza czynnikowa, po dopuszczeniu interkorelacji kilku reszt w obrębie podskal, potwierdziła pięciowymiarową strukturę SCL-27-plus [wskaźniki dobroci dopasowania modelu w zależności od typu próby badawczej: 1,64 ≤ χ²/df ≤ 2,46;0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,06; 0,91 ≤ CFI ≤ 0,95]. Wskaźniki rzetelności alfa Cronbacha dla całej skali SCL-27-plus, wyniosły od 0,90 do 0,92 oraz od 0,71 do 0,88 dla poszczególnych podskal. Cała skala oraz podskale objawowe SCL-27-plus korelowały z ich odpowiednikami GHQ-28 na poziomie umiarkowanym i wysokim (od 0,38 do 0,68). Wystąpiły silne efekty różnicy (d Cohena od 0,42 do 1,15) między grupą „kliniczną” i „niekliniczną” w zakresie ogólnego i specyficznych wskaźników objawowych. Wnioski. Polska wersja kwestionariusza SCL-27-plus prezentuje dobre właściwości psychometryczne. Może być wykorzystywana do pomiaru ogólnego nasilenia symptomów psychopatologicznych oraz ich specyficznych grup.
URL http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2014/345Kuncewicz_PsychiatrPol2_2014.pdf
Językpl polski , en angielski
Plik
345Kuncewicz-PsychiatrPol2-2014.pdf z dnia 14-09-2015
480.62 KB
The Symptom_nadbitka.pdf 209.81 KB
in English.pdf 769.62 KB
Punktacja (całkowita)15
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.617; Impact Factor WoS: 2014 = 0.733 (2) - 2014=0.605 (5)
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14143
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14143
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?