Podmiotowa i przedmiotowa perspektywa tożsamości osobistej we współczesnym świecie

Elwira Brygoła

Abstract

The article is a theoretical review of former and actual conceptions of personal identity that after Seymour Epstein (1991) may be concerned from two perspectives: (1) the subjective and (2) the objective. The first one refers to affective manner of self-experiencing and displays in identity senses, such as – for example – sense of self-continuity, sense of distinctiveness from other people, or sense of self-unity (that are more characteristic for traditional identity) and sense of self-openness, sense of inner variability, sense of self-changeability (that are more characteristic for so called fluid identity). The literature gives many elements of subjective identity and one of the aims of this article is to gather these different elements and to propose some kind of grouping them depending on socio-cultural context of individual’s living. The propose of grouping of identity senses is hypothetical and demands empirical verification. In the article the second, objective perspective of personal identity is also presented, and as a conclusion there is a postulate to integrate in research on identity these two perspectives, especially in a context of contemporary world that is very varied, complex and dynamic.
Author Elwira Brygoła (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Elwira Brygoła,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesPolskie Forum Psychologiczne, ISSN 1642-1043, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol18
No3
Pages284-302
Publication size in sheets0
Abstract in PolishArtykuł jest przeglądem klasycznych i współczesnych koncepcji tożsamości osobistej, która za Seymourem Epsteinem (1991) może być rozpatrywana z dwóch perspektyw: podmiotowej i przedmiotowej. Pierwsza z nich odnosi się do afektywnego sposobu doświadczania siebie i przejawia się w postaci tzw. poczuć tożsamościowych, takich jak np. poczucie ciągłości Ja, poczucie odrębności Ja od innych ludzi, poczucie wewnętrznej jedności (które są bardziej charakterystyczne dla tożsamości tradycyjnej) oraz poczucie otwartości Ja, poczucie wewnętrznej różnorodności, poczucie gotowości do zmiany Ja (które są bardziej charakterystyczne dla tożsamości współczesnej, określanej też jako płynna). Literatura przedmiotu wskazuje na wielorakie elementy tożsamości podmiotowej. Jednym z celów artykułu jest dokonanie zestawienia różnych elementów tożsamości podmiotowej i zaproponowanie pogrupowania tych elementów, w zależności od kontekstu społeczno-kulturowego, dla którego poszczególne grupy poczuć tożsamościowych wydają się najbardziej specyficzne. Przedstawiona propozycja zestawienia i podziału poczuć tożsamościowych ma charakter hipotetyczny i wymaga empirycznej weryfikacji. W artykule opisana jest także przedmiotowa perspektywa tożsamości osobistej, a w konkluzji wysunięty zostaje postulat, by w badaniach nad tożsamością, chcąc ujmować ją w sposób możliwie całościowy i właściwy współczesnym warunkom społeczno-kulturowym, łączyć jej obie perspektywy: podmiotową i przedmiotową.
URL http://www.pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/issue/24/
Languagepl polski
File
Brygo-a-2013.pdf of 14-09-2015
191.56 KB
Score (nominal)12
Citation count*8 (2021-01-23)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14243
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14243
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?