Wpływ społeczny z perspektywy obiektu wpływu – teoria i modele symulacyjne

Andrzej Nowak , Karolina Ziembowicz , Agata Zabłocka-Bursa , Wiesław Bartkowski

Abstract

Traditionally, the main theme of research on influence are social conditions in which people are willing to change behavior or internal state in response to external information or imposed standards. The leading approach to study the social impact is concentrating on the perspective of a person exerting influence (source of impact), i.e. person who uses power to manipulate the behavior or attitudes of others (see Doliński, 2005). In this article, we propose to adopt the perspective of a person on whom influence is exerted (object of impact). From this perspective, being subject to social influence may be desired and actively sought by individuals. They observe other people and ask for information and opinions when they wish to be influenced. The social impact allows them to use knowledge of the sources of influence in order to optimize their functioning. In short, from the perspective of the object of impact, social impact enhances the functioning of the group, and indirectly - the group as a whole. In this article we review theories that focus on the ‘object of impact’ perspective, and present a Dynamic Optimizing Impact model (DOI), which is an extension of the Dynamical Social Impact Theory (Nowak, Szamrej and Latané, 1990). In the model, the social group is depicted as a network with a mechanism for regulating the strength of the relationship, and so is the extent to which an entity considers the mind of another person, is trust. As time goes on it is connected to more and more of those who provide accurate information and less and less with those who provide incorrect. Through the mechanism of change in the relationship, the body begins to base their judgments and decisions on information from valuable sources, which increases the relevance of issued its opinion. Optimization measures at the individual level translates to optimize the performance of the group by creating a jointly shared reality, which can become the basis of collective action. Computer simulations of the proposed model optimizes the confirmation of the mechanism of social influence.
Author Andrzej Nowak
Andrzej Nowak,,
-
, Karolina Ziembowicz
Karolina Ziembowicz,,
-
, Agata Zabłocka-Bursa (Wydział Psychologii)
Agata Zabłocka-Bursa,,
- Wydział Psychologii
, Wiesław Bartkowski (Wydział Psychologii)
Wiesław Bartkowski,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2015
Vol10
No3 (34)
Pages296-309
Keywords in Polishwpływ społeczny, DTWS – dynamiczna teoria wpływu społecznego, model DOW – dynamicznego optymalizującego wpływu społecznego, obiekt wpływu, symulacje komputerowe
Keywords in Englishsocial impact, DSIT - Dynamical Social Impact Theory, DOI - Dynamical Optimization Impact model, object of impact, computer simulations
Abstract in PolishTradycyjnie głównym tematem badań wpływu społecznego są warunki, w których ludzie są gotowi do zmiany zachowania czy stanu wewnętrznego w odpowiedzi na zewnętrzną informację lub narzucone normy. Wiodące podejście do badania wpływu społecznego przyjmuje perspektywę korzyści osoby wywierającej wpływ (źródła wpływu) – a więc tego, kto używa władzy, manipuluje zachowaniem innych czy wpływa na zmianę postaw (zob.: Doliński, 2005). W niniejszym artykule proponujemy przyjęcie perspektywy osoby, na którą wpływ jest wywierany (obiekt wpływu): w tym ujęciu podleganie wpływowi społecznemu może być pożądane i aktywnie poszukiwane przez jednostki. Pragnąc podlegać wpływom osoby obserwują innych i pytają ich o informacje i opinie. Wpływ społeczny umożliwia im korzystanie z wiedzy i zasobów źródeł wpływu, celem optymalizacji własnego funkcjonowania. W skrócie, z perspektywy obiektu wpływu, wpływ społeczny zwiększa możliwości funkcjonowania w grupie, a pośrednio – także całej grupy. W artykule dokonamy przeglądu wybranych teorii koncentrujących się na perspektywie obiektu wpływu oraz przedstawimy model symulacyjny Dynamicznego, Optymalizującego Wpływu (DOW) będący rozszerzeniem Dynamicznej Teorii Wpływu Społecznego (Nowak, Szamrej i Latané, 1990). W modelu grupa społeczna jest zobrazowana jako sieć, w której mechanizmem regulującym siłę relacji, a więc to, w jakim stopniu jednostka uwzględnia zdanie innej osoby, jest zaufanie. W miarę upływu czasu jest ona połączona coraz silniej z tymi którzy przekazują trafne informacje a coraz słabiej z tymi, którzy przekazują informacje nietrafne.Poprzez mechanizm zmiany relacji, jednostka zaczyna opierać swe sądy i decyzje na informacjach pochodzących z wartościowych źródeł, co zwiększa trafność wydawanych przez nią opinii.Optymalizacja działania na poziomie jednostki przekłada się na optymalizację działania grupy poprzez wytworzenie wspólnie podzielanej rzeczywistości, która może stać się podstawą działania grupowego. Symulacje komputerowe proponowanego modelu potwierdziły zakładany optymalizujący mechanizm wpływu społecznego.
DOIDOI:10.7366/1896180020153404
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/30_11_p.php
Languagepl polski
File
Nowak_Ziembowicz_et_al_ PS_3_2015.pdf 974.67 KB
Additional file
2017-03-13-11-17-11-413 (1).pdf 17.17 KB
Score (nominal)13
Citation count*1 (2021-04-08)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16591
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16591
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?