Czynniki istotne w procesie rozwiązywania konfliktu w międzykulturowym środowisku pracy. Triangulacja w interpretacji danych

Karolina Mazurowska , Paweł Boski

Abstract

The study investigated styles of conßict resolution employed by Chinese and foreign managers in a multicultural work setting in Mainland China. Mixed method approach (quantitative and qualitative) to data collection and interpretation was used. Study I (quantitative) was conducted among Chinese and German managers working in international/Chinese companies in Mainland China. The questionnaire, developed by the author, involved critical incidents that described misunderstandings that occur in the intercultural and intracultural work settings in China. Participants were asked to choose a method of conßict resolution (Accommodating, Competing, Avoiding, Compromising, Collaborating). Study II (qualitative) involved 19 in-depth interviews with German expats and 13 interviews with Chinese managers conducted in Beijing. Critical incidents describing misunderstandings in work setting in China were collected, transcribed and coded in line with the grounded theory approach supported by N-Vivo software. Quantitative results indicated a clear preference among Chinese and German managers to choose the collaborating or compromising method of handling conßict, the accommodating and avoiding styles were negatively evaluated by both parties. However the qualitative data threw a different light on quantitative Þndings. In comparison to the questionnaire answers, interviewees used to choose styles according to their cultural patterns. Germans expatriates preferred to confront or control their Chinese employees, whereas Chinese hosts used to use passive non-compliance and accommodation as their strategy towards a foreign employer. Method of handling problems between Germans and Chinese subordinates changed in the course of interaction if maintaining good relations with the local coworker was important for the European expatriate. Interpreting quantitative and qualitative data in a single study gives us a better understanding of motives that stand behind choice of the conßict resolution styles in the multicultural work setting
Author Karolina Mazurowska (Wydział Psychologii)
Karolina Mazurowska,,
- Wydział Psychologii
, Paweł Boski (Wydział Psychologii)
Paweł Boski,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2014
Vol9
No1 (28)
Pages38-53
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishbadania interkulturowe, różnice kulturowe, ekspatrianci, Chińczycy, Niemcy, rozwiązywanie konfliktów, triangulacja metodologiczna, badania jakościowe, triangulacja perspektyw
Keywords in Englishcross-cultural research, expats, Chinese, Germans, conßict resolution, mixed method approach, qualitative research
Abstract in PolishArtykuł dotyczy różnic w sposobie rozwiązywania konfliktu pomiędzy niemieckimi ekspatriantami (N=90) i lokalnymi pracownikami (N=86) w międzykulturowym środowisku pracy w Chinach. W prezentowanych badaniach zastosowano naprzemiennie dwa typy gromadzenia danych zgodnie ze schematem Milesa i Hubermana (2000): jakościowe (eksploracja) - ilościowe (kwestionariusz) – jakościowe (pogłębienie, testowanie wyników). Badanie wstępne stanowią czynności eksploracyjne w chińskim, interkulturowym i niemieckim środowisku pracy. Ich rezultatem jest opracowanie narzędzia do badania ilościowego – kwestionariusza Harmonii vs Nieporozumienia. Badanie pierwsze, z użyciem tego narzędzia, określiło czynniki istotne w rozwiązywaniu konfliktu międzykulturowego. Chińscy badani inaczej dobieraliby każdą z pięciu metod rozwiązania konfliktu w zależności od kulturowego środowiska pracy, niemieccy badani w zależności od kontekstu kulturowego różnicują wybór stylu dostosowanie się i unikanie. Osoby badane chętniej wybierają kompromis i współpracę, jako metodę rozwiązania sporu, zaś negatywnie oceniają unikanie konfliktu, dostosowanie się do partnera i współzawodniczenie z nim. Badanie drugie pogłębiło wyniki kwestionariuszowe i zweryfikowało je dzięki materiałowi uzyskanemu z wywiadów. Analizy pokazały, że osoby badane preferują inne sposoby rozwiązywania konfliktów, niż przedstawione w kwestionariuszu; typologia została przez uczestników rozszerzona. Preferencje obu grup badanych były uwarunkowane kulturowo, tzn. Chińczycy rozwiązywali rzeczywisty konflikt poprzez dostosowanie się do szefa albo pasywne niedostosowanie się, a Niemcy głównie poprzez konfrontację. Chęć utrzymania przez Niemców dobrych relacji z chińskim pracownikiem okazała się istotna przy wyborze strategii rozwiązywania konfliktu. Wyniki te uzupełniają obraz rzeczywistości, który został przedstawiony w badaniach kwestionariuszowych. Rezultaty opisywanego projektu świadczą o zasadności użycia w badaniach międzykulturowych triangulacji metodologicznej oraz triangulacji perspektyw.
DOIDOI:10.7366/189618002014280103
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/29_2_p.php
Languagepl polski
File
Mazurowska-Boski-PS-2014.pdf of 14-09-2015
233.51 KB
PS-1.JPG of 14-09-2015
1.87 MB
PS-2.JPG of 14-09-2015
100.26 KB
Additional file
Scan_osw_boski.pdf 682.75 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17259
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17259
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17500
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17500
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?