ROZWÓJ MYŚLENIA SPOŁECZNO-MORALNEGO WE WSPÓŁCZESNEJ KONCEPCJI POZNAWCZO-ROZWOJOWEJ: POMIAR I PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W EDUKACJI

Łukasz Tanaś , Ludmiła Rycielska , Radosław Kaczan , Piotr Żylicz

Abstract

The article discusses the theories of sociomoral reflection development - with special emphasis put on John C. Gibbs' theory - and presents attempts to support this area of development within existing educational programs. Most of the programs are of an intervention nature and are aimed at adolescents with problems with behavior and social functioning. Besides sensitizing and supporting sociomoral reflection, the educational programs designed based on Kohlberg's theory, which was developed by Gibbs, take into consideration the social context, school atmosphere and culture, and group processes, e.g. coping with prejudice. The first version of the KFS-M questionnaire is presented, which serves to assess the level of sociomoral reflection in adolescent students and which was developed based on the Sociomoral Reflection Measure-Short Form SRM-SF (Gibbs, Basinger, Fuller, 1992).
Autor Łukasz Tanaś (Wydział Psychologii)
Łukasz Tanaś
- Wydział Psychologii
, Ludmiła Rycielska
Ludmiła Rycielska
-
, Radosław Kaczan
Radosław Kaczan
-
, Piotr Żylicz
Piotr Żylicz
-
Inne wersje tytułuDevelopment of sociomoral reflection in the modern cognitive developmental concept: the measure and examples of use in education
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia Wychowawcza, ISSN 0033-2860, (B 7 pkt)
Rok wydania2015
Tom49
Nr7
Paginacja7-23
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimcharacter education/wychowanie w szkole, edukacja społeczno-emocjonalna (ESPE, ang. SEL), Gibbs, myślenie społeczno-moralne, psychologia moralności, stadia rozwoju moralnego
Streszczenie w języku polskimW artykule omówiono teorie rozwoju myślenia społeczno-moralnego ze szczególnym uwzględnieniem teorii Johna C. Gibbsa, oraz przedstawiono próby wspierania tej sfery rozwoju poprzez opis istniejących programów wychowawczych. Większość programów ma charakter interwencyjny i jest kierowana do młodzieży z problemami w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym. Programy edukacyjne stworzone w oparciu o teorię Kohlberga, rozwiniętą przez Gibbsa, poza uwrażliwianiem i wspieraniem rozumowania społeczno-moralnego, uwzględniają również kontekst społeczny, klimat i kulturę szkoły i procesy grupowe, np. radzenie sobie z uprzedzeniami. Przedstawiono pierwszą wersję kwestionariusza KFS-M służącego do szacowania poziomu myślenia społeczno-moralnego wśród uczniów w wieku nastoletnim, przygotowanego na podstawie Sociomoral Reflection Measure-Short Form SRM-SF (Gibbs, Basinger, Fuller, 1992).
DOIDOI:10.5604/00332860.1161562
URL http://e-psychologiawychowawcza.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1161562
Językpl polski
Plik
Tanas-Rycielska-Kaczan-Zylicz-art-Psychologia-Wychowawcza-2015-06-22.pdf z dnia 14-09-2015
287.66 KB
Punktacja (całkowita)7
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17873
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17873
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?