Spontaniczne nabywanie umiejętności wymowy wybranych elementów segmentalnych w języku hiszpańskim przez rodowitych użytkowników języka polskiego - studium przypadku

Tomasz Sobański

Abstract

​A contrastive analysis of the phonology and phonetics of the native and a foreign tongue cannot foresee all pronunciation errors in the foreign language; their character needs to be established experimentally. The goal of this paper is to determine whether subjects can spontaneously acquire the pronunciation of selected sounds of Spanish, and whether the form of the stimulus (written v. oral) influences the phonetic correctnes of the result. The experiment was conducted on two students. The corpus was made up by an oral statemet (reading of a series of sentences), and free answers to oral questions. The results show that correct pronunciation occurs whtn sounds are identical in both languages, and to a certain degree, when L2 sounds ara absent from L1. Errors arise when sounds are similar but not identical in L1 and L2. The correcteness of realizacion increases during free speech, and the increase is independent from the skilll level of the subject.
Author Tomasz Sobański (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Tomasz Sobański,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesLINGVARIA Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1896-2122, (B 13 pkt)
Issue year2015
VolNr 1 (19)
Pages301-313
Publication size in sheets0.6
Abstract in Polish​Analiza kontrastywna fonologii i fonetyki języka ojczystego i obcego nie jest w stanie w pełni przewidzieć błędów wymowy w języku obcym, istnieje potrzeba doświadczalnego określania ich charakteru. Celem niniejszego studium przypadku jest ustalenie, czy osoby badane są w stanie przyswoić sobie spontanicznie wymowę wybranych głosek języka hiszpańskiego oraz czy postać bodźca (pisemna v. ustna) wpływa na fonetyczną poprawność wypowiedzi. W badaniu wzięły udział dwie studentki. Korpus do badania stanowiła wypowiedź ustna polegającą na odczytaniu serii zdań oraz swobodna odpowiedź na ustnie zadawane pytania. Wyniki pokazują, że poprawna wymowa ma miejsce w przypadku głosek identycznych w obu językach oraz w pewnym stopniu przy głoskach L2 niewystępujących w L1. Błędy pojawiają się przy realizacji głosek zbliżonych, lecz nieidentycznych w L1 i L2. Poprawność realizacji istotnie wzrasta podczas odpowiedzi swobodnej, a wzrost ten jest niezależny od poziomu umiejętności osoby badanej.
Languagepl polski
File
LingVaria-1-tytulowa.jpg of 14-09-2015
19.4 KB
LingVaria-2-strony.jpg of 14-09-2015
82.13 KB
LingVaria-3-afiliacja-i-tytul-artykulu.jpg of 14-09-2015
82.77 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=18021
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=18021
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?