Postawa trenera wobec filozofii karate i jego system wartości, a postawy i systemy wartości jego uczniów

Aleksandra Zienowicz , Dariusz Parzelski , Dagmara Budnik-Przybylska

Abstract

​Introduction: The issue of maintaining the balance between personal and professional lives, society ofrush, the attitude to "be" (cf.. Gałkowska Jakubik, 2007) invites us to reflection concerning the role of systems of values in human life (Matusewicz, 1975). The starting point was philosophy of karate and commercialization of this martial art that emerges two styles: sporty, focused on the outcome, success and traditional style, which focuses on maintaining balance of mental and physical, spiritual development leading to moral perfection (Miłkowski, 1983, Budnik, 2005 ).Aim: The aim of this study is to explore the trainers’ systems of values and their students, including students' opinion about their teachers, based on the practiced style.Material and Methods: The participants of the study were 22 coaches and 54 karate adepts. The study was conducted by using a scale of Scheler’s values (Brzozowski, 1995)Results: 'Traditionalists' trainers and students scored higher on the scale of moral values and religious sanctity factor subscaleConclusion: "Traditionalists" are guided by ascetic educational model, which assumes that through the t physical and spiritual development they seek to moral perfection. The values resulting from spirituality are an inseparable part of the good life.
Author Aleksandra Zienowicz
Aleksandra Zienowicz,,
-
, Dariusz Parzelski (Wydział Psychologii)
Dariusz Parzelski,,
- Wydział Psychologii
, Dagmara Budnik-Przybylska
Dagmara Budnik-Przybylska,,
-
Other language title versionsThe attitude of the coach to the philosophy of karate and his system of values and attitudes and value systems of its students
Journal seriesJournal of Education, Health and Sport, ISSN , e-ISSN 2391-8306, (B 7 pkt)
Issue year2015
Vol5
No9
Pages149-169
Publication size in sheets1
Keywords in Polishkarate, wartości, trener-uczeń
Keywords in Englishkarate, values, trainer-student
Abstract in Polish​Wprowadzenie: Problematyka utrzymania równowagi między życiem osobistym a zawodowym, pęd społeczeństwa, nastawienie na „mieć” (por. Gałkowska-Jakubik, 2007) skłania do refleksji na temat roli systemów wartości w życiu człowieka (Matusewicz, 1975). Punktem wyjścia były założenia filozofii karate oraz komercjalizacja tej sztuki walki, która wyłania dwa style: sportowy, skupiony na wyniku, sukcesie oraz styl tradycyjny, który koncentruje się na utrzymywaniu równowagi psychofizycznej, rozwoju duchowym prowadzącym do doskonałości moralnej (Miłkowski, 1983, Budnik, 2005).Cel pracy: Celem przedstawionego badania jest eksploracja systemów wartości trenerów oraz ich uczniów, z uwzględnieniem opinii uczniów na temat swoich wychowawców, w oparciu o praktykowany styl.Materiał i metoda: Uczestnikami badania było 22 trenerów oraz 54 uczniów karate. Analiza wyników skali, stworzonej na potrzeby badania, postawa wobec filozofii (PwF), wyłoniła 11 trenerów, 35 uczniów „sportowych” oraz 11 trenerów, 19 uczniów „tradycjonalistów”. Badanie przeprowadzono wykorzystując skalę wartości schelerowskich (Brzozowski, 1995)Wyniki: Zgodnie z założeniami trenerzy i uczniowie “tradycjonaliści” uzyskali wyższe wyniki na skali wartości moralnych oraz podskali czynnikowej świętości religijnychWnioski: „Tradycjonaliści” kierują się ascetycznym wzorem edukacyjnym, który zakłada, że poprzez rozwój fizyczny oraz duchowy dąży się do doskonałości moralnej. Wartości wynikające z duchowości stanowią nierozłączny element dobrego życia.
DOIDOI:10.5281/zenodo.30280
URL https://pbn.nauka.gov.pl/works/617848
Languagepl polski
File
Strony-odPostawa-wobec-filozofii-karate-Zienowicz-Parzelski-Budnik-nadbitka.pdf of 14-09-2015
170.08 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=18162
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=18162
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?