Konsekwencje poznawcze depresji subklinicznej - powiązania mechanizmów postrzegania czasu i wnioskowania generatywnego.

Sylwia Bedyńska , Joanna Dreszer

Abstract

Declines in depression have been documented in a variety of cognitive tasks. The central question of the current study was whether the cognitive deficits in generative reasoning reflect changes in temporal processing measured by time estimation. To test this hypothesis two different tasks were assessed: rhythm repetition and generative reasoning task. 41 volunteers from Warsaw lyceums participated in the study. They were classified into two groups: subdepressive group (consisted of 25 individuals) and control group (16 individuals). Results suggested that subdepressive individuals showed deficits in repetition rhythms with both short and long intervals. Additionally, correlation between rhythm repetition and some parameters of generative thinking was observed. Generally, results support the notion that cognitive deficits observed in depression could be associated with two temporal mechanisms: automatic and cognitively controlled.
Autor Sylwia Bedyńska (Wydział Psychologii)
Sylwia Bedyńska
- Wydział Psychologii
, Joanna Dreszer
Joanna Dreszer
-
Paginacja129-150
Książka Brzezicka Aneta, Krejtz Izabela (red.): Neuropoznawcza perspektywa w psychologii., 2009, Wydawnictwo Stowarzyszenia Psychologia i Architektura
Streszczenie w języku polskimPoznawcze konsekwencje depresji są przedmiotem szeregu badań, jak dotąd jednak niewiele miejsca poświęcono ich związkom z subiektywnym postrzeganiem czasu.
Celem prezentowanych badań było sprawdzenie, czy grupy o odmiennym natężeniu symptomów depresji będą się różnić zakresami zakłóceń w segmentacji czasowej oraz ich powiązaniami z wyższymi funkcjami poznawczymi, tj. myśleniem generatywnym. W badaniach zastosowano dwa zadania. W pierwszym badany odtwarzał dany rytm z pamięci; użyto 6 typów rytmów o interwałach: od 450 po 2500 msek.. W drugim zapoznawał się z relacjami między obiektami a po zakończeniu prezentacji proszony był o stwierdzenie, czy relacja między wybraną parą obiektów jest prawdziwa. Badaniami objęto 41 uczniów warszawskich liceów, w tym 25 zakwalifikowanych jako depresyjni, a 16 włączonych do grupy niedepresyjnej. Wyniki wskazują na występowanie zniekształceń w czasowej segmentacji zachowania w grupie osób depresyjnych zarówno w obrębie interwałów krótkich jak i długich. Dodatkowo wykazano związki między precyzją odwzorowania rytmu o interwałach długich a niektórymi parametrami myślenia generatywnego. Uzyskany wzorzec wyników sugeruje, że w depresji obserwuje się  spowolnienie wewnętrznego oscylatora w obrębie interwałów krótkich, oraz zdeterminowane procesami pamięciowymi i uwagowymi zakłócenia w odtwarzaniu rytmu o długich interwałach.

Językpl polski
Plik
Bedynska-Dreszer-2009a.pdf z dnia 14-09-2015
98.85 KB
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1933
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1933
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?