Konflikty "praca-rodzina" oraz ich źródła i skutki w zależności od płci i posiadania dzieci

Anna Zalewska

Abstract

 

Two forms of the ‘family –work’ confl ict were analyzed: work requirements, which lead to problems in family life (W –F) and family duties, making it difficult to perform one’s professional obligations (F –W). The objective was to determine whether: 1. experiencing conflicts depends upon gender, having children and work requirements and 2. gender and having children moderate the consequences of conflicts. The measurement of confl icts (Work –Family and Family –Work confl icts), satisfaction with life (Life Satisfaction Scale, Short Positive Affect and Negative Affect Scales) and work satisfaction (Work Satisfaction Scale, Work Affect Scale) was conducted for 240 persons (managers, teachers and administrative workers –50% women). The two conflicts are conditioned differently. The influence of gender upon their level depends on the form of the confl ict, type of work and the aspect of having children. The W –F conflict is weaker among women than among men only in the group of administrative workers and those not having children, only in the case of women it depends upon having children and the profession. In the case of mothers, its intensity grows proportionately to the number of work hours, and in the case of fathers –it decreases as their autonomy at work increases. The F –W conflict is stronger among men than among women, particularly among teachers (having no children) or administrative workers (being parents). The mothers experience a stronger confl ict than other women, and in the case of women, it increases along with the level of their autonomy at work. On the other hand, greater autonomy at work protects the fathers against the F –W conflict, and the higher number of work hours moderates the effects of this confl ict among men having no children. Correlations between conflicts and satisfaction with work and life depend upon the conflict type, gender and the aspect of having children, but positive effects have been observed only among women. The results are considered from the perspective of benefits and costs associated with performance of various roles by women and men.

Author Anna Zalewska (Wydział Psychologii)
Anna Zalewska,,
- Wydział Psychologii
Pages101-123
Publication size in sheets0
Book Chybicka Aneta, Pastwa-Wojciechowska Beata (eds.): Kobiecość w obliczu zmian - studia interdyscyplinarne , 2009, OFICYNA WYDAWNICZA IMPULS, DOI:ISBN 978-83-7587-069-5
Abstract in Polish

STRESZCZENIE

Badano dwie formy konfliktu „praca-rodzina”: wymagania w pracy utrudniają życie rodzinne (PR) lub obowiązki rodzinne utrudniają pełnienie roli zawodowej (RP). Celem było ustalenie: 1. czy doświadczanie konfliktów zależy od płci, posiadania dzieci i wymogów w pracy;  2. czy płeć i posiadanie dzieci moderują skutki konfliktów. Pomiaru konfliktów (Konflikty: Praca-Rodzina i Rodzina-Praca”), zadowolenia z życia (Skala Satysfakcji z Życia, Krótka Skala Afektu Pozytywnego i Afektu Negatywnego) i zadowolenia z pracy (Skala Satysfakcji z Pracy, Skala Afektu w Pracy) dokonano u 240 osób (kierowników, nauczycieli i pracowników administracji - 50% kobiet). Dwa konflikty mają odmienne uwarunkowania. Wpływ płci na ich poziom zależy od formy konfliktu, rodzaju pracy i posiadania dzieci. Konflikt PR jest słabszy u kobiet niż u mężczyzn tylko wśród pracowników administracji i nie mających dzieci, tylko u kobiet zależy od posiadania dzieci i zawodu. Jego natężenie u matek rośnie z liczbą godzin w pracy, a u ojców spada wraz ze wzrostem autonomii w pracy. Konflikt RP jest silniejszy u mężczyzn niż u kobiet, szczególnie wśród nauczycieli (bez dzieci) i pracowników administracji (będących rodzicami). Matki doświadczają silniejszego konfliktu niż pozostałe kobiety, i u matek zwiększa się wraz z autonomią w pracy. Natomiast większa autonomia w pracy chroni przed konfliktem RP ojców, a większa liczba godzin w pracy – mężczyzn nie mających dzieci. Związki konfliktów z zadowoleniem z życia i pracy zależą od rodzaju konfliktu, płci i posiadania dzieci, ale skutki pozytywne zaobserwowano tylko u kobiet. Wyniki rozważane są w perspektywie korzyści i kosztów związanych z pełnieniem różnych ról u kobiet i mężczyzn.

Słowa kluczowe: wielość ról, konflikty „praca-rodzina”, płeć, wymogi w rodzinie i pracy, zadowolenie z pracy, zadowolenie z życia.

 
DOIDOI:ISBN 978-83-7587-069-5
Languagepl polski
File
Kobiecosc-w-obliczu.jpg of 14-09-2015
4.9 KB
Kobiecosc.pdf of 14-09-2015
699.14 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2164
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2164
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?