Zawiedzione zaufanie i deficyt pozytywnych doświadczeń a negatywna wizja świata społecznego

Krystyna Skarżyńska

Abstract

Rozdział jest prezentacją wyników badania testującego dwie hipotezy:1/ o większej roli doświadczeń pozytywnych niż negatywnych w kształtowaniu przekonań o świecie społęcznynm oraz 2/szczególnej roli doświadczeń zawiedzionego zaufania w kontaktach z osobami znaczącymi. W badaniu on line (z wykorzystaniem internetowej platformy Qlabo. EU (spełniającej wymogi międzynarodowej komisji d/s testów psychologicznych)  uczestniczyło 198 osób. Analizy pokazały,  że im mniej dobra doświadczamy od innych, tym bardziej akceptujemy społecny darwinizm oraz mniej angażujemy się społecznie. Natomiast zgeneralizowana nieufność do ludzi jest lepiej wyjaśniana przez zawiedzione zaufanie ze strony osób znaczacych oraz inne negatywne doświadczenia z ludźmi.            
Autor Krystyna Skarżyńska (Wydział Psychologii)
Krystyna Skarżyńska
- Wydział Psychologii
Paginacja239-252
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Czarnota-Bojarska Joanna, Zinserling Irena (red.): W kręgu psychologii społecznej, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Językpl polski
Plik
W-kregu-psychologii-spo-ecznej.pdf z dnia 14-09-2015
72.76 KB
W-kregu-psychologii-spo-ecznej1.pdf z dnia 14-09-2015
31.3 KB
W-kregu-psychologii-spo-ecznej2.pdf z dnia 14-09-2015
49.97 KB
W-kregu-psychologii-spo-ecznej3.pdf z dnia 14-09-2015
48.84 KB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4765
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4765
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?