Ryszard Kapuściński i Vidiahar S. Naipaul - próba porównania

Agnieszka Kamińska

Abstract

The author in the following text focuses on the comparison of two great creative writing, world literature authors: VS Naipaul and Ryszard Kapuscinski. In the case of the first cemented his fame in 2001 received the Nobel Prize, the second name need not specifically recommend. Kapuscinski in recent years rub against the highest distinction in the field of literature and probably, if not premature death, finally got to them as well (getting louder because it was said that the whole of his journalistic work reaches peaks of artistry and deserves appreciation.)
This Article is intended to rehydrate the work of Ryszard Kapuscinski and VS Naipaul perfectly. For both because the central issue is the notion of otherness oscillation / identity. Both haunting question: Is it possible to find? Is there somewhere "my" place in the world? Where is my "home"? Do I have to go on the road around the earth ball to come to him? To find the treasure hidden on the doorstep of your home? Search around the world treasure, which is hidden on the site, at home, is the whole point of traveling.
Not in the sense of traveling visiting exotic lands, but wandering, in the epistemological sense. Both writers are writing - in a deeper sense - still renewed attempt to answer the question about the purpose and the quality of being in the modern world, at risk of losing the memory of the past, hardly shaping a new identity.
Author Agnieszka Kamińska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Agnieszka Kamińska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages209-233
Publication size in sheets0
Book Kiklewicz Aleksander, Baжнik СЯРГЕЙ (eds.): „Папалінстыка — Полонистика — Polonistyka” (Mińsk), vol. „???????????? — ??????????? — Polonistyka 2011”, no. 14 , 2012, Mińsk (Białoruś) Wydawnictwo MEДЊCOHT, DOI:ISBN 978-985-6982-59-3
Abstract in Polish

Wprowadzenie

Autorka w poniższym tekście skupia się na porównaniu pisarstwa twórczości dwóch wielkich twórców światowej literatury: V.S. Naipaula i Ryszarda Kapuścińskiego. W przypadku pierwszego jego sławę ugruntowała otrzymana w 2001 roku Nagroda Nobla, nazwiska drugiego nie trzeba specjalnie rekomendować. Kapuściński w ostatnich latach ocierał się o to najwyższe wyróżnienie w dziedzinie literatury i prawdopodobnie, gdyby nie przedwczesna śmierć, w końcu by je również dostał (coraz głośniej mówiło się bowiem, że całokształt jego reportażowej twórczości sięga szczytów artyzmu i zasługuje na docenienie).

Niniejszy artykuł na celu uwodnić, że twórczość Ryszarda Kapuścińskiego i V. S. Naipaula doskonale się uzupełniają. Dla obydwu bowiem centralnym zagadnieniem jest oscylacja pojęcia inność/tożsamość. Obydwu dręczą pytania: Czy można się odnaleźć? Czy jest gdzieś „moje” miejsce w świecie? Gdzie jest mój „dom”? Czy muszę wyruszyć w drogę dookoła ziemskiej kuli, by do niego dojść? By odnaleźć skarb ukryty za progiem własnego domu? Szukanie po całym świecie skarbu, który ukryty jest na miejscu,  w domu, to cały sens ich podróżowania.

Podróżowania nie w znaczeniu zwiedzania egzotycznych krain, lecz wędrowania, w sensie epistemologicznym. Pisarstwo obydwu pisarzy to – w głębszym sensie – ponawiana ciągle próba odpowiedzi na pytanie o cel i jakość bycia w świecie współczesnym, zagrożonym utratą pamięci o przeszłości, z trudem kształtującym nową tożsamość.

DOIDOI:ISBN 978-985-6982-59-3
Languagepl polski
File
-Polonistyka-2011-.doc of 14-09-2015
1.14 MB
Kaminska-Polonistyka-2011-.pdf of 14-09-2015
679.29 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10943
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10943
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?