Nadawanie stopnia doktora habilitowanego w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

Mateusz Radajewski

Abstract

Przedmiot badań: Przedmiotem analiz są regulacje prawne dotyczące nadawania stopnia dok­tora habilitowanego zamieszczone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Arty­kuł poświęcony jest następującym zagadnieniom szczegółowym: podmiot habilitujący, warunki nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz kwestie proceduralne. W zakresie wspomnianych warunków szczegółowym analizom poddane zostały następujące przesłanki: posiadanie stopnia doktora, posiadanie dorobku stanowiącego znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, wy­kazywanie się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej instytucji, pozytywna ocena kolokwium habilitacyjnego. Podjęcie tematu nadawania stopnia doktora habilitowanego jest uzasadnione modyfikacjami, jakie – w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego – zostały w odniesieniu do niego wprowadzone przez ustawodawcę. Cel badawczy: Podstawowym celem badawczym jest rekonstrukcja treści normatywnej naj­ważniejszych regulacji dotyczących nadawania stopnia doktora habilitowanego zamieszczonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pozwoliło to określić, w jakim zakresie doszło do modyfikacji zasad nadawania wspomnianego stopnia naukowego w stosunku do wcze­śniej obowiązującego stanu prawnego. Metoda badawcza: Przeprowadzone badania mają charakter badań podstawowych i opierają się na metodzie dogmatycznoprawnej. Materiałem badawczym były przede wszystkim odpowiednie przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również orzecznictwo sądów ad­ministracyjnych oraz poglądy przedstawicieli doktryny. Wnioski: Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że obecne regulacje dotyczące nadawa­nia stopnia doktora habilitowanego zasadniczo nawiązują do rozwiązań już utrwalonych w pol­skiej tradycji akademickiej. Do zasadniczych zmian należy natomiast możliwość uwzględniania w dorobku podlegającym ocenie osiągnięć uzyskanych przez habilitanta przed nadaniem mu stopnia doktora, jak również przywrócenie kolokwium habilitacyjnego. W artykule została rów­nież zwrócona uwaga na niezgodność regulacji dotyczących ograniczeń w zakresie ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego z Konstytucją RP.1
Author Mateusz Radajewski (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu)
Mateusz Radajewski,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
Other language title versionsGranting the degree of doctor habilitated in light of the Law on Higher Education and Science
Journal seriesStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, e-ISSN 2450-8179, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol114
Pages81-98
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishhabilitacja, komisja habilitacyjna, kolokwium habilitacyjne, podmiot habilitujący, Rada Doskonałości Naukowej
DOIDOI:10.26485/SPE/2020/114/4
URL http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/812
Languagepl polski
File
Oswiadczenie_Nadawanie.pdf 193.24 KB
Nadawanie_tekst.pdf 523.06 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?