Emocje a wypalenie zawodowe urzędników administracji publicznej: testowanie kształtu relacji w modelach poprzecznych i podłużnych

Beata Basińska , Ewa Gruszczyńska

Abstract

The relationship between positivity, i.e., the proportion of positive and negative emotions, and job burnout may be of a curvilinear shape. From a theoretical point of view, it is a causal relationship, since positivity can be regarded as a proximal dimension of occupational well-being, and burnout as a distal one. However, previous studies have been mostly cross-sectional and have tested only linear relationships between these variables. Therefore, the aim of the study is to examine the shape of the relationship between positivity and burnout using both cross-sectional and longitudinal designs, on the example of civil servants. Material and Methods: The study involved 238 civil servants (73.5% of whom were women). Positivity was assessed with the Job-related Affective Well-being Scale. Exhaustion and disengagement, 2 components of job burnout, were measured twice, at a 4-month interval, using the Oldenburg Burnout Inventory. Results: The cross-sectional models assuming the curvilinear relationship between positivity and job burnout were better fitted to the data than models with the linear relationship only. Thus, positivity was curvilinearly related to both exhaustion and disengagement, with an inflection point around 2. In the longitudinal models, for exhaustion the curvilinear model was again better fitted to the data, while for disengagement it was the linear model. Conclusions: The relationship between positivity and exhaustion was curvilinear among the civil servants. This may indicate personal costs of maintaining a high ratio of positive to negative emotions at work. Nevertheless, the role of positivity for disengagement seems more complex, with a possible long-term protective function
Author Beata Basińska
Beata Basińska,,
-
, Ewa Gruszczyńska (Wydział Psychologii)
Ewa Gruszczyńska,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsJOB-RELATED EMOTIONS AND JOB BURNOUT AMONG CIVIL SERVANTS: EXAMINING THE SHAPE OF THE RELATIONSHIP IN CROSS-SECTIONAL AND LONGITUDINAL MODELS
Journal seriesMedycyna Pracy, ISSN 0465-5893, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol70
No2
Pages201-211
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishemocje, wypalenie zawodowe, wyczerpanie, administracja publiczna, modele krzywoliniowe, pozytywność
Keywords in Englishemotions, burnout, exhaustion, public sector, non-linear models, positivity ratio
ASJC Classification2739 Public Health, Environmental and Occupational Health; 2700 General Medicine
Abstract in PolishWstęp: Związek pozytywności, czyli proporcji między pozytywnymi a negatywnymi emocjami, z wypaleniem zawodowym może przybierać kształt krzywoliniowy. Ponadto z perspektywy teoretycznej jest to relacja przyczynowo-skutkowa, w której pozytywność jest proksymalnym, a wypalenie – dystalnym wymiarem dobrostanu zawodowego. Dotychczasowe badania były jednak prowadzone najczęściej w planie poprzecznym i testowały relacje prostoliniowe. Celem pracy było zbadanie kształtu relacji między pozytywnością a wypaleniem zawodowym z uwzględnieniem planów poprzecznego i podłużnego na przykładzie grupy urzędników administracji publicznej. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 238 urzędników (73,5% stanowiły kobiety). Pozytywność oceniano za pomocą Skali dobrostanu emocjonalnego w pracy (Job-related Affective Well-being Scale – JAWS-12). Wyczerpanie i zdystansowanie – 2 komponenty wypalenia zawodowego – mierzono dwukrotnie, w odstępie 4 miesięcy, za pomocą Oldenburskiego kwestionariusza wypalenia zawodowego (Oldenburg Burnout Inventory – OLBI). Wyniki: W planie poprzecznym modele uwzględniające relacje krzywoliniowe między pozytywnością a wypaleniem zawodowym były lepiej dopasowane do danych niż modele zawierające relacje prostoliniowe. Relacje między pozytywnością a wyczerpaniem i zdystansowaniem były krzywoliniowe z punktem przegięcia funkcji około wartości 2 dla pozytywności. W planie podłużnym dla wyczerpania w dalszym ciągu lepiej dopasowany był natomiast model krzywoliniowy, podczas gdy dla zdystansowania – model prostoliniowy. Wnioski: W grupie urzędników relacje między pozytywnością a wyczerpaniem były krzywoliniowe. Może to wskazywać na indywidualne koszty utrzymywania w pracy wyższego nasilenia emocji pozytywnych w porównaniu z negatywnymi. Z kolei rola pozytywności dla zdystansowania jest jednak bardziej złożona, z możliwą funkcją ochronną w dłuższej perspektywie czasowej
DOIDOI:10.13075/mp.5893.00750
URL http://medpr.imp.lodz.pl/Autor-Ewa-Gruszczy%C5%84ska/4318
Languageen angielski
File
Emocje a wypalenie zawodowe urzednikow administracji publicznej_ testowanie kształtu relacji w modelach poprzecznych i podluznych.pdf 190.84 KB
Additional file
Oswiadczenie_E.Gruszczynska_publ.2019.pdf 113.4 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.36; WoS Impact Factor: 2017 = 0.61 (2) - 2017=0.572 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?