Pozbawienie orderu lub odznaczenia przez Prezydenta RP

Mateusz Radajewski

Abstract

The article focuses on the order and distinction deprivation procedure executed by the President of the Republic of Poland. The Author considers the function and legal nature thereof, a possibility of judicial review and results caused thereby. The research carried out indicates that the analysed competence of the President of the Republic of Poland shall be a manifestation of fulfillment of the state supreme representative’s function, whereas the performance thereof shall not constitute activity in the scope of public administration. It serves mostly to protect the honour of the orders and distinctions as well as – to some extend – it may also play a preventive and repressive role. A material portion of the research carried out shall concern a possibility of judicial review of a decision made by the President on order or distinction deprivation. The Author opposes the opinion of the majority of scholars that the review shall be excluded. Moreover, the Author indicates that such a statement is in contrary to the constitutional guarantees concerning the protection of acquired rights, the right to a fair trial as well as the right to protect honour and good name.
Author Mateusz Radajewski (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu)
Mateusz Radajewski,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
Other language title versionsDeprivation of Orders and Distinctions by the President of the Republic of Poland
Journal seriesForum Prawnicze, ISSN 2081-688X, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol2
No52
Pages66-78
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishPrezydent RP, ordery, odznaczenia, cześć, dobre imię
Keywords in EnglishPresident of the Republic of Poland, orders, distinctions, honour, good name
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest analiza instytucji pozbawienia orderu lub odznaczenia przez Prezydenta RP. Autor rozważa kolejno: jej funkcję i charakter prawny, przesłanki i zakres stosowania, treść postanowienia w tej sprawie, możliwość jego sądowej kontroli oraz skutki, jakie ono wywołuje. Przeprowadzone badania wskazują, że analizowana kompetencja Prezydenta RP stanowi przejaw realizacji funkcji najwyższego przedstawiciela państwa, a jej wykonywanie nie stanowi działalności z zakresu administracji publicznej. Służy ona przede wszystkim ochronie honoru orderów i odznaczeń, jak również – w pewnym zakresie – może pełnić funkcję prewencyjną i represyjną. Istotna część przeprowadzonych badań dotyczy możliwości sądowej kontroli decyzji Prezydenta pozbawiającej orderu lub odznaczenia. Autor opowiada się przeciwko twierdzeniom większości przedstawicieli doktryny, że kontrola taka jest wykluczona. Wskazuje on, że konstatacja taka sprzeczna jest z konstytucyjnymi gwarancjami dotyczącymi ochrony praw nabytych, prawa do sądu oraz prawa do ochrony czci i dobrego imienia.
DOIDOI:10.32082/fp.v2i52.207
URL https://forumprawnicze.eu/
Languagepl polski
File
Pozbawienie_tekst.pdf 289.25 KB
pozbawienie_oswiadczenie.pdf 534.54 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?