Przy okrągłym stole dialogowego Ja. Gdzie siedzi sceptyk?

Agnieszka Ważyńska , Agnieszka Szymańska , Marlena Bartczak , Barbara Bokus

Abstract

We propose a method for measuring the distances between different I-positions in internal dialogue reproduced when the subject recalls how he or she made an important life decision. The voices in the dialogue, i.e. different positions of the self that represent imaginary interlocutors, can be named by the subject. The subject who faced the necessity of reaching an important life decision and who made that decision by means of internal dialogue can indicate the places of the different voices in the structure of the dialogical self. The subjects in the study had to assign a place to themselves (the narrator I) and their imaginary interlocutors at a round table. The TABLE test was used, a modified form of the Semantic Distance Test (TDS, Bartczak, Bokus, 2013). It was designed in such a way that the distances between the different I-positions could be coded as numerical values. The subjects were asked to imagine that they were having a birthday party to which they invited all the voices taking part in the internal dialogue and then assigned them places at a round table. The subjects had to write the guests’ names (the voice names) in the respective places at the table, not forgetting about themselves (the host I, i.e. the narrator I) and the place where they would sit at the round table. The study was conducted on 44 subjects, half of whom practiced some form of meditation (most often yoga) while the other half did not admit to practicing meditation. The results of the TABLE test revealed differences in the location of skeptical and non-skeptical voices in relation to the narrator I. No differences were found in the location of skeptical and non-skeptical voices between subjects who practiced meditation and those who did not.
Author Agnieszka Ważyńska
Agnieszka Ważyńska,,
-
, Agnieszka Szymańska
Agnieszka Szymańska,,
-
, Marlena Bartczak
Marlena Bartczak,,
-
, Barbara Bokus (Wydział Psychologii)
Barbara Bokus,,
- Wydział Psychologii
Pages63-82
Publication size in sheets0.95
Book Bokus Barbara, Kosowska Ewa (eds.): O wątpieniu, 2015, Studio Lexem, ISBN 978-83-936258-6-4, 346 p.
Abstract in Polish

W niniejszej pracy proponujemy metodę pomiaru odległości między różnymi pozycjami Ja w dialogu wewnętrznym odtwarzanym przy okazji przypominania sobie przez podmiot, jak podejmowana była przezeń jakaś ważna życiowa decyzja. Głosy w dialogu, a więc różne pozycje Ja, reprezentujące wyobrażonych rozmówców, mogą być przez podmiot nazwane. Podmiot, który stanął wobec konieczności podjęcia ważnej życiowo decyzji i który taką decyzję podjął w drodze dialogu wewnętrznego, może dookreślić miejsce tych różnych głosów w strukturze dialogowego Ja. Badane przez nas osoby miały przypisać sobie (pozycja Ja-narratora) i swoim wyobrażonym rozmówcom miejsce przy okrągłym stole. Zastosowałyśmy tu test „STÓŁ” jako zmodyfikowaną formę Testu Dystansu Semantycznego ( TDS, Bartczak, Bokus, 2013). Został on pomyślany w taki sposób, by odległości między poszczególnymi pozycjami Ja dały się zakodować jako wartości liczbowe. Osoby badane zostały poproszone o wyobrażenie sobie, że organizują przyjęcie urodzinowe i zapraszają na nie wszystkie głosy, które brały udział w wewnętrznym dialogu, a następnie wskazują im miejsce przy okrągłym stole. Należało dopisać imiona gości (nazwy głosów) na wskazanych miejscach przy stole, nie zapominając o sobie (Ja-gospodarza, czyli Ja-narratora) i miejscu zarezerwowanym dla siebie przy okrągłym stole. W badaniu uczestniczyły 44 osoby, połowa z nich praktykowała dowolną formę medytacji (najczęściej jogę), pozostałe osoby nie deklarowały praktykowania medytacji. Wyniki testu STÓŁ  ujawniły zróżnicowanie w zakresie usytuowania głosów sceptycznych i nie-sceptycznych względem wyróżnionego głosu Ja-narratora. Nie dostrzeżono różnic w zakresie umieszczania głosów sceptycznych i nie-sceptycznych przez osoby praktykujące medytację i niepraktykujące medytacji. 

URL http://www.lexem.pl/lex/publikacje.html
Languagepl polski
File
OW-05-AW-in.pdf of 14-09-2015
153.48 KB
O wątpieniu.pdf 5.46 MB
Additional file
BROWN_IR-ADV5255_16_0106_001-10.pdf 17.17 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16601
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16601
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?