Język angielski, ale jaki? O kształceniu nauczycieli języka angielskiego w dobie globali

Jarosław Krajka

Abstract

Changing reality, with greater Internet access, increased student mobility and integration processes, exerts a significant influence on the process of foreign language teaching and learning. As opposed to the teaching context of the 1990s, when the major source of language input for students was the teacher, and for the teacher – a coursebook, currently learners are virtually immersed in language input coming from different sources. This creates a need to adapt the role of the teacher and his/her teaching philosophy, especially as regards selection and use of teaching resources. The recent years have seen a notable change to the English language as the subject of study. With proposals to shift focus from British English or American English to English as a lingua franca or World Englishes, the teacher training process should take the new sociolinguistic reality into account. The aim of the paper is to present the teacher training module implemented in the M.A. programme of University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, which aims at equipping future teachers with knowledge, skills and attitudes essential for teaching English in a global dimension. In particular, three different pedagogical innovations will be described and evaluated.
Author Jarosław Krajka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jarosław Krajka,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesLinguodidactica, ISSN 1731-6332, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol20
Pages177-193
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishkształcenie nauczycieli, język angielski jako język globalny, nowe technologie
Keywords in Englishteacher training, English as an International Language, Information and Communication Technologies
Abstract in PolishZmieniająca się rzeczywistość, wraz z nieograniczonym dostępem do Internetu, wzrastającą mobilnością uczniów i studentów oraz procesami integracji, wywiera znaczący wpływ na proces nabywania języków obcych. W przeciwieństwie do realiów dydaktycznych lat 90., kiedy to głównym źródłem języka obcego dla ucznia był nauczyciel, a dla nauczyciela – podręcznik, w chwili obecnej uczeń otoczony jest nieustannie materiałem językowym pochodzącym z różnych źródeł. Powoduje to konieczność dostosowania roli nauczyciela i jego koncepcji nauczania, zwłaszcza gdy chodzi o dobór i sposób korzystania z materiałów dydaktycznych. W ostatnich latach ogromnej zmianie uległo również nastawienie do języka angielskiego jako przedmiotu nauczania. Wobec propozycji zmiany standardu z brytyjskiego czy amerykańskiego angielskiego na język angielski jako lingua franca czy zwiększenia roli różnych jego odmian geograficznych (World Englishes), należy rozważyć możliwość przeorientowania procesu kształcenia nauczycieli dla uwzględnienia nowej rzeczywistości socjolingwistycznej. Celem artykułu będzie zaprezentowanie modułu kształcenia nauczycielskiego na studiach magisterskich realizowanego w Uniwersytecie SWPS, zorientowanego na przekazanie przyszłym nauczycielom wiedzy, nabycie przez nich umiejętności oraz wykształcenie postaw niezbędnych do nauczania języka angielskiego w globalnym wymiarze. W szczególności zostaną opisane trzy wybrane innowacje dydaktyczne zastosowane w procesie kształcenia nauczycieli.
DOIDOI:10.15290/lingdid.2016.20.13
URL http://filologia.uwb.edu.pl/ling//tomy/linguodidactica2016.pdf
Languagepl polski
File
J. Krajka Linguodidactica Język angielski, ale jaki ART.pdf 2.01 MB
J. Krajka język angielski, ale jaki. O kształceniu nauczycieli języka angielskiego w dobie globalizacji - oświadczenie.pdf 55.18 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?