Kwestionariusz Zachowań Obywatelskich-30 – wersja ogólna: właściwości psychometryczne, trafność teoretyczna i kryterialna wśród młodych dorosłych9

Anna Zalewska , Sławomir Nosek

Abstract

Aktywność obywatelska jest współcześnie rozumiana jako wielowymiarowy konstrukt odzwierciedlający relacje między jednostką a codziennym życiem, wyrażany w różnych kategoriach zachowania. Do jej pomiaru u dzieci i młodzieży jest używany Kwestiona-riusz Zachowań Obywatelskich (KZO), który mierzy obywatelstwo: pasywne, semiak-tywne i aktywne (osobiste, polityczne, społeczne, na rzecz zmian). Celem badania było opracowanie narzędzia do pomiaru obywatelstwa u osób w różnym wieku – oraz anali-za jego właściwości psychometrycznych, weryfikacja trafności teoretycznej (struktury i treści czynników, ich profilu i interkorelacji) i kryterialnej (związków z satysfakcją z życia) u młodych dorosłych. Zmodyfikowano treść części pozycji KZO i zbadano nową wersją 140 osób (70 kobiet) w wieku 19-25 lat. Badani wypełnili też Skalę Satysfakcji z Życia. Konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła, że dla osób we wczesnej doro-słości dobrze dopasowane do danych są dwa modele aktywności obywatelskiej, 6-czynnikowy (jaki wykryto wczesniej dla młodzieży) i 7-czynnikowy (Tożsamość Na-rodowa i Patriotyzm, wyodrębnione z formy Pasywnej). Zmieniona wersja zawiera 30 pozycji. Skale wykazują wysoką zgodność wewnętrzną, trafność teoretyczną i kryte-rialną. Uzyskano narzędzie o zadowalających właściwościach, które może być stosowa-ne do pomiaru szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej młodych osób dorosłych. Potrzebne są dalsze badania w różnych grupach wiekowych.
Author Anna Zalewska (Wydział Psychologii w Warszawie)
Anna Zalewska,,
- Wydział Psychologii w Warszawie
, Sławomir Nosek
Sławomir Nosek,,
-
Journal seriesPrzegląd Psychologiczny, [The Review of Psychology, Przegląd Psychologiczny], ISSN 0048-5675, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol63
No1
Pages143-159
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishstruktura KZO-30; rzetelność; interkorelacje skal; satysfakcja z życia; CFA.
URL https://www.kul.pl/tom-63-nr-1-vol-63-1,art_92176.html
Languagepl polski
File
przeglad_psychologiczny_Zalewska.pdf 1.58 MB
Additional file
osw_Zalewska.pdf 227.52 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?