Satysfakcja seksualna i samoocena a akceptacja choroby wśród osób z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

Joanna Furmańska , Dorota Koziarska , Małgorzata Szcześniak , Teresa Rzepa , Przemysław Nowacki

Abstract

Purpose: To evaluate the level of sexual satisfaction and self-esteem of people with relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS). Additionally, the relationship between these two features and the acceptance of the disease was analysed. Methods: The following were used: Acceptance of Illness Scale (AIS, adaptation by Juczyński), Rosenberg’s Self-Esteem Scale (SES, adaptation by Dzwonkowska, et al.), The Scale of Sexual Satisfaction (SSS by Nomejko), The Kurtzke Expanded Disability Status Scale (EDSS) and original questionnaire on sociodemographic data. Results: No statistically significant differences in the level of self-esteem and sexual satisfaction among MS patients and healthy individuals were found. Verification of the relationships between variables showed a moderate negative correlation between the level of acceptance of illness and disability, and moderate positive correlation between the level of self-esteem and the level of sexual satisfaction. The level of disability of people with MS is the determinant of the acceptance of illness. Conclusions: The study shows new opportunities for exploring issues related to the process of adaptation and acceptance of MS as a chronic disease. Efforts should be made to raise self-esteem of MS patients and attention should be paid to the problem of sexuality in patients with MS, because the role of these features increases as the disease progresses, more and more determining their quality of life.
Author Joanna Furmańska
Joanna Furmańska,,
-
, Dorota Koziarska
Dorota Koziarska,,
-
, Małgorzata Szcześniak
Małgorzata Szcześniak,,
-
, Teresa Rzepa (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Teresa Rzepa,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Przemysław Nowacki
Przemysław Nowacki,,
-
Other language title versionsSexual satisfaction, self-esteem and acceptance of illness among relapse- remitting mulitiple sclerosis patients
Journal seriesPostępy Psychiatrii i Neurologii, ISSN 1230-2813, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol26
No4
Pages236-245
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstwardnienie rozsiane, satysfakcja seksualna, samoocena, akceptacja choroby, niesprawność.
Keywords in English multiple sclerosis, sexual satisfaction, self-esteem, acceptance of illness, disability
ASJC Classification2738 Psychiatry and Mental health; 2728 Clinical Neurology; 2808 Neurology; 3203 Clinical Psychology
Abstract in PolishCel: Ocena poziomu satysfakcji seksualnej i samooceny wśród osób z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (relapsing-remitting multiple sclerosis – RRMS) oraz ocena związku obu tych dyspozycji z akceptacją choroby. Metody: Zastosowano Skalę akceptacji choroby (AIS, adaptacja: Juczyński), Skalę samooceny SES Rosenberga (adaptacja: Dzwonkowska i wsp.), Skalę satysfakcji seksualnej (SSS, Nomejko), Rozszerzoną skalę niewydolności ruchowej Kurtzkego (Expanded Disability Status Scale – EDSS) oraz autorską ankietę zbierającą dane socjodemograficzne. Wyniki: Stwierdzono brak statystycznie istotnych różnic w poziomie samooceny i satysfakcji seksualnej wśród pacjentów z SM i osób zdrowych. Wykazano ujemną umiarkowaną korelację między akceptacją choroby i poziomem niesprawności oraz pozytywną ISSN: 1230-2813 volume 26 / Issue 1 2017 ADVANCES IN PSYCHIATRY & NEUROLOGY POSTĘPY Psychiatrii i Neurologii ORIGINAL ARTICLE / ARTYKUŁ ORYGINALNY Correspondence to/ Adres do korespondencji: Joanna Furmańska Instytut Psychologii Wydział Humanistyczny Uniwersytet Szczeciński ul. Krakowska 69 71-017 Szczecin tel.: +48 91 444 32 40 e-mail: joanna.furmanska@usz.edu.pl Submitted/Otrzymano: 01.06.2017 Accepted/Przyjęto do druku: 15.11.2017 Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (4): 236-245 DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2017.72437 Sexual satisfaction, self-esteem and acceptance of illness among relapse-remitting multiple sclerosis patients Satysfakcja seksualna i samoocena a akceptacja choroby wśród osób z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego 237 PURPOSE Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of the central nervous system. The first symptoms develop between the ages of 20 and 40, that is during the period of the formation of self-knowledge and the realisation of developmental tasks, both work and family-related. As with any other chronic disease, MS poses a cognitive challenge and is a life event described as emotionally, socially and existentially difficult [1]. This disruptive life event requires the patient to develop new adaptive skills leading to acceptance of illness [2, 3]. Acceptance of illness allows patients to take active measures in their life situation [4] and is understood as accepting loss resulting from a reframed perspective [5] or as improving one’s self-knowledge with the purpose of identity integration despite a new psychophysical condition [6-8]. Studies on the acceptance of MS by patients undergoing immunomodulatory treatment rarely consider sexual satisfaction and self-esteem, even though the two issues seem particularly relevant to the developmental period in which the disease is most often diagnosed. Around 40-80% of women and 50-90% of men with MS [9] experience sexual disorders which, like most other symptoms, become more severe with the duration of  the  disease. Patients are reluctant to discuss the  issue of  sexuality with doctors, finding it embarrassing, and doctors feel uncomfortable or lack sufficient competence in this domain [10]. Sexual dysfunctions in MS patients are connected with three groups of responsible factors. The  first group concerns neurological changes occurring with the disease (decreased sexual reactivity and abnormal stimulation of muscle tone). The second group of factors is connected with neuroendocrine dysfunction and fatigue as the  main symptom. The  third group is related to psychological and socio-cultural issues (depression, cognitive impairment, mood disorders) [11-13]. The studies conducted so far show that MS patients are characterised by generally low self-esteem and a low level of self-acceptance. Such self-image is related not only to locomotor disability, but also to the feeling of helplessness and not being able to improve one’s condition or help oneself [14, 15]. Therefore, knowledge of objective CEL Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex – SM) jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Pierwsze objawy pojawiają się najczęściej między 20. a 40. rokiem życia, a  więc w  okresie krystalizacji samowiedzy oraz realizacji zadań rozwojowych związanych z pracą zawodową i zakładaniem rodziny. Stwardnienie rozsiane, jak każda choroba przewlekła, stawia osobę chorą w sytuacji trudnej poznawczo, emocjonalnie, społecznie i egzystencjalnie [1] oraz wymaga nowych umiejętności przystosowawczych, sprowadzających się do akceptacji choroby [2, 3]. Akceptacja choroby umożliwia aktywne zachowania pacjentów w zaistniałej sytuacji życiowej [4] i jest rozumiana jako zgoda na przewartościowaną stratę [5] bądź jako poszerzenie samowiedzy umożliwiające integrację tożsamości mimo zmienionej kondycji psychofizycznej [6–8]. Dotychczasowe badania nad akceptacją SM przez osoby pozostające w stałym leczeniu immunomodulują- cym rzadko uwzględniały problematykę satysfakcji seksualnej i samooceny, chociaż te dwa aspekty wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia okresu rozwojowego, w którym choroba jest najczęściej diagnozowana. Występowanie zaburzeń seksualnych dotyczy 40–80% kobiet z  SM oraz 50–90% mężczyzn [9] i  – podobnie jak większość objawów – nasila się z czasem trwania choroby. Chorzy z reguły nie podejmują tematyki dotyczącej seksualności, uznając ją za wstydliwą i krępującą, a lekarze czują się niezręcznie lub nie mają wystarczających kompetencji, aby omawiać te kwestie z pacjentami [10]. Dysfunkcje seksualne u osób z SM należy łączyć z trzema grupami czynników. Pierwsza grupa dotyczy zmian neurologicznych wynikających z choroby (obniżona reaktywność seksualna wraz z  nieprawidłową stymulacją napięcia mięśniowego). Druga wiąże się z dysfunkcją neuroendokrynną i zespołem zmęczenia jako objawem wiodącym. Trzecia grupa dotyczy czynników psychicznych i  społeczno-kulturowych (depresja, zaburzenia poznawcze, zaburzenia nastroju) [11–13]. Z dotychczasowych badań wynika, że osoby zmagające się z SM cechuje przeważnie negatywna samoocena i niski poziom samoakceptacji. Taki autowizerunek wynika nie tylko z niesprawności ruchowej, lecz także z doświadczania bezsilności i  niemożności poprawy swego stanu czy niesienia sobie pomocy [14, 15]. Zatem ważnym aspektem umiarkowaną korelację między poziomem samooceny i satysfakcji seksualnej. Poziom niesprawności osób z SM jest wyznacznikiem akceptacji choroby. Wnioski: Badanie pokazuje nowe możliwości w zakresie zgłębiania problemów związanych z akceptacją i przystosowywaniem się do SM jako choroby przewlekłej. Warto wzmacniać samoocenę i zwracać uwagę na problem seksualności pacjentów z SM, gdyż rola tych dyspozycji rośnie wraz z postępem choroby, coraz bardziej wpływając na jakość życia osób chorych.
URL file:///C:/Users/atomcz12/Downloads/PPN_Art_31374-10.pdf
Languagepl polski , en angielski
File
Rzepa T., Satysfakcja seksualna_all_2017.pdf 81.58 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.272
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?