“Devourers of Men’s Flesh”: The Uncanny Representations of Irish Cannibalism in the Elizabethan Era

Piotr Kępski

Abstract

This article presents an analysis of the influence of Christian pastoral power on the formation of individualism in Western societies. The point of reference is the concept of pastoral power put forward by Michel Foucault, who treated the power of the Catholic Church over believers as a specific rationale of ruling focused on the formation of individuals and communities. The study refers to Foucault’s genealogical method, which investigates the impact of power and knowledge on the historical development of contemporary philosophical and social ideas. This analysis shows Christianity to be predominantly an individualising religion influencing the process of shaping the human subject as an individual. Pastoral power, using subjectivation techniques such as introspection, examination of one’s conscience, confession, asceticism, self-control of one’s body and sexuality, and interpreting and reading the Bible, has contributed considerably to the formation of responsible, ethical, and self-disciplined individuals. Christian belief in free will and individually attributed sin or virtue has played a key role in the development of the contemporary concept of an individual who is de jure free and bears responsibility for his or her deeds. The article points to the important role of the Protestant Reformation, which contributed to the privatisation of religion and facilitated the process of individualisation in Western societies.
Autor Piotr Kępski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Piotr Kępski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (B 14 pkt)
Rok wydania2016
Tom4
Nr223
Paginacja229-252
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.15
Słowa kluczowe w języku polskimwładza pastoralna, jednostka, indywidualizm, chrześcijaństwo, Foucault, techniki subiektywacji, wolna wola
Słowa kluczowe w języku angielskimPastoral Power, individualism, Christianity, Foucault, subjectivation techniques, free will, genealogy
Klasyfikacja ASJC3312 Sociology and Political Science
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono analizę wpływu chrześcijańskiej władzy pastoralnej na kształtowanie się indywidualizmu w społeczeństwach zachodnich. Punktem wyjścia jest koncepcja władzy pastoralnej Michela Foucaulta, który traktował władzę Kościoła katolickiego nad wiernymi jako wyraz specyficznej racjonalności rządzenia ukierunkowanej zarówno na formowanie jednostki, jak i zbiorowości. Praca nawiązuje do Foucaultowskiej metody genealogicznej, która bada wpływ władzy-wiedzy na proces historycznego rozwoju współczesnych koncepcji filozoficznych i społecznych. W toku analizy chrześcijaństwo okazuje się przede wszystkim religią indywidualizującą, czyli wpływającą na kształtowanie jednostkowego podmiotu. Władza pastoralna, stosując techniki subiektywacji, takie jak np. introspekcja, rachunek sumienia, wyznanie, asceza, kontrola własnego ciała i seksualności, nauka i czytanie Pisma św., przyczyniła się w znacznym stopniu do ukształtowania odpowiedzialnego, etycznego i zdyscyplinowanego podmiotu-jednostki. Chrześcijańska nauka o wolnej woli i indywidualnym grzechu lub zasłudze odegrała główną rolę w rozwoju współczesnej koncepcji jednostki, która de iure jest wolna i ponosi odpowiedzialność za swoje działania. W artykule zwrócono uwagę na istotną rolę reformacji, która przyczyniła się do sprywatyzowania religii i przyspieszyła proces indywidualizacji człowieka Zachodu.
Języken angielski
Plik
Studia_Socjologiczne_2016_4_s.229_252.pdf 335.79 KB
Punktacja (całkowita)15
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.234; Impact Factor WoS: 2012 = 0.024 (2)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?