Ustalenie lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji towarzyszących w zakresie liczby miejsc parkingowych oraz obowiązku zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 września 2019 r. (II OSK 2174/19)

Paweł Daniel

Abstract

This judgment is one of the first decisions of the Supreme Administrative Court on the application of the provisions of the Act on facilitating the preparation and implementation of housing projects and accompanying investments. The Supreme Administrative Court conducted a systemic interpretation of the provisions of the Act, concluding that the Act gives the municipal council the power to adopt local urban standards for accompanying investments, including investments which, in accordance with the wording of Article 2, item 3 of the Act, serve the residents of buildings constituting the housing project. The considerations suggest that the position of the Supreme Administrative Court is correct, while the municipal council may set local urban standards for accompanying investment projects, specifying the number of parking spaces required to support the accompanying investment projects being implemented, or to establish the obligation to provide access to the heating network on the principles arising from the provisions of the Energy Law. These standards are binding on an investor planning to implement an investment project on the basis of the above Act.
Autor Paweł Daniel (Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu)
Paweł Daniel
- Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Inne wersje tytułuEstablishment of local urban standards for accompanying investments regarding the number of parking spaces and the obligation to provide access to the heating network. Approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 25 September 2019 (II OSK 2174/19)
Tytuł czasopisma/seriiOrzecznictwo w Sprawach Samorzadowych, [Case Law in Self-Government Cases], ISSN 1232-7107, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Rok wydania2020
Nr1
Paginacja108-114
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, ustawa inwestycji towarzyszących, lokalne standardy urbanistyczne, liczba miejsc parkingowych
Słowa kluczowe w języku angielskimAct on facilitating the preparation and implementation of housing projects, the Act on accompanying investment projects, local urban standards, number of parking spaces
Streszczenie w języku polskimGlosowany wyrok stanowi jedno z pierwszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego odnoszących się do stosowania przepisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Naczelny Sąd Administracyjny dokonał w niej wykładni systemowej przepisów ustawy, konkludując, że ustawa przyznaje radzie gminy kompetencje do uchwalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji towarzyszących, a więc inwestycji, które stosowanie do treści art. 2 pkt 3 ustawy służą obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej. Podjęte rozważania wskazują, że stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawidłowe, a rada gminy może ustalić lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji towarzyszących, określając liczbę miejsc parkingowych niezbędnych dla obsługi realizowanych inwestycji towarzyszących lub obowiązek zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej na zasadach wynikających z przepisów ustawy – Prawo energetyczne. Standardy powyższe są wiążące dla inwestora planującego realizację inwestycji w oparciu o powołaną powyżej ustawę.
Językpl polski
Plik
owss_2020_01_108.pdf 136.5 KB
Pliki dodatkowe
Ustalenie_lokalnych_standardów_afiliacja.pdf 526.65 KB
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?