OCENA WAŻNOŚCI INFORMACJI PRZY DIAGNOZIE TRENDÓW GIEŁDOWYCH PRZEZ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Agnieszka Lewandowska , Joanna Sokołowska , Andrzej Sopoćko

Abstract

The aims of this study were: (1) to explore how individual investors assess the importance of macroeconomic and stock market cues in identifying market trends and (2) verifi cation of different weighting measures. In total, 176 individual Polish investors were examined with two different methods of measuring the importance of the cues. Direct measurements were carried out by asking participants to choose the 7 most important pieces of information out of a total of 16. The investors ranked these cues from most to least important. Then the participants were asked to distribute 100 points amongst the cues, so that the value assigned to each option refl ected its relative importance. Rank positions were transformed into approximate weights through the use of two methods: rank order centroid and rank-sum. Then the weights were compared to the weights explicitly provided by participants. In the second part of the experiment, 16 cues were presented on an information board. The participants were asked to select the most important cues to determine the market trend. The study showed that the results of direct and indirect measurements are consistent – in particular, that stock market cues are more important than others. Moreover, the weights assigned explicitly to the cues by participants are refl ected by the approximate weights calculated using the presented methods
Author Agnieszka Lewandowska (Wydział Psychologii)
Agnieszka Lewandowska,,
- Wydział Psychologii
, Joanna Sokołowska (Wydział Psychologii)
Joanna Sokołowska,,
- Wydział Psychologii
, Andrzej Sopoćko
Andrzej Sopoćko,,
-
Journal seriesDecyzje, ISSN 1733-0092, e-ISSN 2391-761X, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol28
Pages39-58
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishpomiar waĝnoĂci informacji, tablica informacyjna, wagi aproksymacyjne, trendy gieïdowe
Keywords in EnglishInformation board, approximate weights, stock market trends, measuring the importance of cues
Abstract in PolishCelem badania byïo: (1) ustalenie, które wskaěniki rynkowe i makroekonomiczne sÈ wykorzystywane przez indywidualnych inwestorów do oceny trendów na rynku papierów wartoĂciowych oraz (2) sprawdzenie efektywnoĂci technik pomiaru waĝnoĂci informacji wykorzystywanych do podjÚcia decyzji nt. trendu. W pierwszej czÚĂci badania 176 inwestorów spoĂród 16 wskaěników wybieraïo 7, ich zdaniem najwaĝniejszych. NastÚpnie respondenci rangowali wybrane wskaěniki oraz dzielili miÚdzy nie 100 punktów (bezpoĂrednie pomiary waĝnoĂci). W oparciu o podane przez inwestorów rangi wyliczano wagi aproksymacyjne z zastosowaniem dwóch metod: sumy i porzÈdku rang. W drugiej czÚĂci badania zadaniem respondentów byïo okreĂlenie, jaki jest trend na rynku papierów wartoĂciowych, w oparciu o samodzielnie wybrane informacje z puli 16 dostÚpnych wskaěników (poĂredni pomiar – tablica informacyjna). Wyniki badania wskazujÈ, ĝe indeksy (WIG20/WIG80, NASDAQ i DAX) oraz obroty gieïdowe sÈ uwaĝane za najistotniejsze determinanty trendów gieïdowych. Stwierdzono duĝÈ spójnoĂÊ miÚdzy bezpoĂrednimi i poĂrednimi ocenami waĝnoĂci wskaěników oraz zgodnoĂÊ ocen waĝnoĂci wyïonionych w wyniku podziaïu punktów z wagami aproksymacyjnymi
DOIDOI:10.7206/DEC.1733-0092.94
Languagepl polski
File
Ocena waznosci informacji.pdf 329.86 KB
Additional file
Oswiadczenie_J.Sokolowska_Ocena waznosci informacji.pdf 15.04 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?