Możliwości zmiany ostatecznej decyzji przyznającej świadczenia rodzinne na podstawie art. 155 k.p.a. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 12 marca 2019 r. (II SA/Rz 15/19)

Paweł Daniel

Abstract

The judgment under review applies to an important – even from the practical point of view – issue regarding the ability to change a final decision granting one of the benefits specified in the Act on Family Benefits when this benefit is less favourable to the party than the benefit which it could actually use. The analysis conducted suggests that, if the applicable provisions of the Act on Family Benefits enable a party to choose a benefit that would be more favourable to it, the authorities are obliged to refrain from obstructing the party in any way from obtaining such benefits and to take such measures that the party is able to take advantage of this right of choice. Changes can also be made in the final decision awarding certain benefits and awarding a more favourable benefit in accordance with Article 155 of the Administrative Procedures Code, on condition that the party waives the previously granted benefit.
Author Paweł Daniel (Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu)
Paweł Daniel,,
- Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Other language title versionsPossibility of overturning a final decision awarding family benefits on the basis of Article 155 APC. Approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 12 March 2019 (I SA/Rz 15/19)
Journal seriesOrzecznictwo w Sprawach Samorzadowych, [Case Law in Self-Government Cases], ISSN 1232-7107, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No4
Pages108-114
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishświadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, zmiana ostatecznej decyzji
Keywords in Englishnursing benefits, allowance for the guardian, overturning the final decision
Abstract in PolishGlosowany wyrok odnosi się do istotnego – także z punktu widzenia praktyki – zagadnienia dotyczącego możliwości zmiany ostatecznej decyzji przyznającej jedno ze świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych w sytuacji, w której świadczenie powyższe jest mniej korzystne dla strony niż świadczenie, z którego mogłaby ona w rzeczywistości skorzystać. Podjęta analiza wskazuje, że w przypadku gdy obowiązujące przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych umożliwiają stronie wybór świadczenia, które byłoby dla niej bardziej korzystne, obowiązkiem organów jest powstrzymanie się od stawiania jakichkolwiek przeszkód w uzyskaniu przez stronę takiego świadczenia oraz podjęcie takich czynności, aby strona mogła z tego prawa wyboru skorzystać. Możliwe jest przy tym dokonanie, w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, zmiany ostatecznej decyzji przyznającej określone świadczenia oraz przyznanie świadczenia korzystniejszego, pod warunkiem zrzeczenia się przez stronę wcześniej przyznanego świadczenia.
Languagepl polski
File
owss_2019_04_108.pdf 164.54 KB
Additional file
owss_2019_04_afiliacja.pdf 505.46 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?