Badanie zależności między stylem kierowania, a efektywnością pracy oraz samooceną pracownika

Marzena Mieczkowska , Joanna Zioło

Abstract

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem dopasowania stylów kierowania przełożonego do preferencji pracownika i jego konsekwencje (wpływ na efektywność). W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 80 osób pracujących (w wybranych 2 branżach) na podstawie umowy prowizyjnej, których wynagrodzenie roczne brutto (określone samoopisem) obiektywnie informowało o efektywności pracy. Badani wypełniali w formie zdalnej Kwestionariusz Stylów Kierowania Herseya-Blancharda w odniesieniu do swojego aktualnego przełożonego i w odniesieniu do ideału (wykazując, jak chcieliby – w zdefiniowanych sytuacjach – żeby zachowywał się ich przełożony). Porównanie tych dwóch stylów pozwoliło wyznaczyć miarę dopasowania stylu do preferencji. Ponadto, w tej samej konwencji online, badani wypełniali Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI, który miał pomóc określić, czy pewne składowe samooceny determinują preferencje przywódcze i na jakiej zasadzie (podobieństwa/komplementarności). Ponadto, w trakcie badania, postanowiono sprawdzić wpływ na ocenę aktualnego stylu kierowania oraz czy istnieje związek z efektywnością. Wyniki badań pokazały, że pomiędzy grupami pracowników preferującymi różne style idealne właściwie brak jest różnic w samoocenie wyrażonej kolejnymi skalami kwestionariusza. Na poziomie istotności statystycznej wykazano jednak, że najwyższa efektywność charakteryzuje pracowników, dla których styl idealny jest tożsamy ze stylem aktualnym. Co więcej, wykazano, iż wysoka samoocena koreluje z bliższymi ideałom, ocenami aktualnych stylów kierowania i na skali zdolności przywódczych dodatnio wiąże się z wynagrodzeniem. Uzyskane dane pozwalają na przewidywanie oceny aktualnego stylu kierowania (na podstawie profilu samooceny) przez jednostkę, odniesienia jej do preferencji i w kontekście dopasowania(braku dopasowania) – przewidywanie efektywności pracownika. Otwierają one także szerokie pole do dalszej eksploracji naukowej, mającej na celu określenie determinantu percepcji stylu idealnego, a tym samym zmiennych wpływających na dopasowanie. Wnioski z badań mogą wspomóc proces zarządzania ludźmi w firmach, w kierunku zwiększenia efektywności działania tych organizacji.
Author Marzena Mieczkowska
Marzena Mieczkowska,,
-
, Joanna Zioło (Wydział Psychologii)
Joanna Zioło,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesSTUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ISSN 1733-9758, (B 9 pkt)
Issue year2015
Vol19
Pages178-190
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsamoocena, przywództwo, efektywność, psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
Languagepl polski
File
Studia i Materialy 2015(19) po II kor.pdf 3.22 MB
Score (nominal)9
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?