Migracja płynna a prekaryzacja pracy. Przykłady doświadczeń zawodowych młodych migrantów z wybranych miast średniej wielkości w Polsce

Dominika Winogrodzka , Izabela Mleczko

Abstract

This article explores the relationship between international migration and the precarization of work among young migrants from selected medium-sized cities in Poland. The authors analyze, whether international migration allows for a change or, on the contrary, preserves precarious work conditions.This is examined in the context of young people who try to avoid precarization by migrating from their local communities. Theoretical framework of this work concerns “liquid migration”, which is based on the temporariness, flexibility, and unpredictability of life trajectories. In the professional context, “liquid migrants” have to adapt to a flexible, deregulated and increasingly transnational labour market. Such labour markets are associated with specific challenges, one of them being the precarization of work and the fact that contemporary work signifies a number of risks. Based on the empirical material from the “Education-to-domestic and- foreign labor market transitions of youth: The role of local community, peer group and new media” project, the authors are looking for the answer to the questions about the role of migration experience in the process of experiencing work precarization, both in objective and subjective terms.
Author Dominika Winogrodzka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Dominika Winogrodzka,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Izabela Mleczko
Izabela Mleczko,,
-
Journal seriesStudia Migracyjne - Przegląd Polonijny, ISSN 0137-303X, e-ISSN 2081-4488, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol171
No1
Pages85-106
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishmłodzi, rynek pracy, migracja płynna, prekaryzacja pracy
Keywords in Englishyouth, labour market, liquid migration, precarization of work
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie relacji między migracją zagraniczną a zjawiskiem prekaryzacji pracy młodych migrantów z wybranych miast średniej wielkości w Polsce. Autorki analizują, na ile migracja pozwala na zmianę a na ile utrwala prekarne warunki pracy, którym młodzi ludzie próbują sprostać, wyjeżdżając ze swoich społeczności lokalnych. Współczesna migracja przybiera charakter “migracji płynnej” opartej na tymczasowości, elastyczności i nieprzewidywalności trajektorii życiowych. W kontekście zawodowym „migranci płynni” muszą adaptować się do elastycznego, zderegulowanego i coraz bardziej transnarodowego rynku pracy, co wiąże się z określonymi wyzwaniami. Jednym z nich jest postępująca prekaryzacja pracy, która związana jest z ciągłym stanem niepewności zawodowej wynikającej z braku stabilnego zatrudnienia, okresowym brakiem pracy lub ze specyfiką formy zatrudnienia. W oparciu o materiał empiryczny pochodzący z projektu „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów”, autorki poszukują odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w procesie prekaryzacji pracy ludzi młodych – zarówno w ujęciu obiektywnym jak i subiektywnym – pełni doświadczenie migracji zagranicznej.
DOIDOI:10.4467/25444972SMPP.19.004.10254
Languagepl polski , en angielski
File
Winogrodzka, Mleczko_Migracja płynna a prekaryzacja pracy.pdf 293.97 KB
Additional file
osw_Winogrodzka_migracja.pdf 465.42 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Citation count*3 (2021-03-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?