Wiedza studentów na temat stosowania opioidów w leczeniu przewlekłego bólu występującego u chorych na nowotwory

Monika Rucińska , Anna Kieszkowska-Grudny , Anna Sugajska , Karolina Osowiecka , Anna Siwy-Hudowska

Abstract

Background. Pain occurs in the majority of patients with cancer. Approximately 75% of patients requires administration of opioids. The aim of the study was to evaluate the students’ knowledge about the use of opioids in the treatment of cancer pain. Material and methods. The study included 167 students in different divisions. The questionnaire prepared for this study was used. Results. 2/3 of students agreed with the statement that, in the case of chronic pain, opioids used at regular intervals are better than feeding them when pain occurs. 1/4 of respondents thought that before you give another dose of a painkiller, a patient should feel the pain. Students of the medical division more often than students of other divisions gave correct answers to questions about the route of administration and the need to use opioids at regular intervals, without having to wait for pain. More than half of all students believed that increasing doses of painkillers may mean that the patient becomes addicted to opioids. On the question whether it may be useful to provide the placebo for patients with pain in order to assess whether the actually has painful 62% of students sad yes. In both cases, there was no difference between the medical students and the other. In the case of medical students there is a significant difference in the responses provided for the benefit of students of older years. Conclusions. The knowledge about the treatment of pain, including the use of opioids among young people is insufficient. Medical students of the older years turn out to be better versed on the use of opioids in cancer pain than students of the lower years and other students
Author Monika Rucińska
Monika Rucińska,,
-
, Anna Kieszkowska-Grudny
Anna Kieszkowska-Grudny,,
-
, Anna Sugajska
Anna Sugajska,,
-
, Karolina Osowiecka
Karolina Osowiecka,,
-
, Anna Siwy-Hudowska (Wydział Psychologii)
Anna Siwy-Hudowska,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsWhat do students know about the use of opioids in the treatment of chronic cancer-related pain
Journal seriesPalliative Medicine in Practice, ISSN 2545-0425, (0 pkt)
Issue year2018
Vol12
No2
Pages106-117
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishból u chorych na nowotwory, opioidy, opioidofobia
Keywords in Englishpain in cancer patients, opioids, opiophobia
Abstract in PolishWstęp. Ból występuje u większości chorych na nowotwory, przy czym około 75% pacjentów wymaga podawania analgetyków opioidowych. Celem pracy była ocena postrzegania analgetyków opioidowych i wiedzy studentów na temat ich stosowania w leczeniu bólu u chorych na nowotwory. Materiał i metody. Badaniem objęto 167 studentów różnych kierunków akademickich. Posłużono się kwestionariuszem sporządzonym na potrzeby niniejszego badania. Wyniki. Dwie trzecie studentów zgadza się ze stwierdzeniem, że w przypadku przewlekłego bólu podawanie analgetyków opioidowych w regularnych odstępach czasu jest lepsze niż podawanie ich, gdy chory zgłasza ból. Jedna czwarta respondentów uważa, że zanim zostanie podana kolejna dawka leku przeciwbólowego, chory powinien odczuwać ból. Studenci kierunku lekarskiego częściej niż studenci pozostałych kierunków udzielali poprawnej odpowiedzi na pytania o drogę podania i konieczność stosowania opioidowych leków przeciwbólowych w regularnych odstępach czasu, bez konieczności oczekiwania na wystąpienie bólu. Ponad połowa studentów uważa, że wzrost zapotrzebowania na leki przeciwbólowe może oznaczać, że chory uzależnia się od opioidowego leku przeciwbólowego. Na pytanie, czy często użyteczne może być podanie placebo choremu z bólem w celu oceny, czy rzeczywiście odczuwa ból, 62% studentów odpowiedziało twierdząco. W obu przypadkach nie zaobserwowano różnicy pomiędzy studentami kierunku lekarskiego i pozostałymi. W przypadku studentów kierunku lekarskiego wykazano, że istnieje znamienna różnica w udzielanych odpowiedziach na korzyść studentów starszych lat. Wnioski. Wiedza na temat leczenia bólu, w tym stosowania opioidów, wśród studentów jest niewystarczająca. Studenci kierunku lekarskiego ze starszych lat studiów posiadają większą wiedzę odnośnie stosowania opioidów w leczeniu bólu u chorych na nowotwory, w porównaniu ze studentami niższych lat i innych kierunków
URL https://journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/article/view/56985/44466
Languagepl polski
File
Wiedza studentów na temat_Rucinska_opioidy_2018.pdf 354 KB
Additional file
Oswiadczenie_A. Siwy-Hudowska_wiedza studentow na temat.pdf 23.7 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 15-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?