Koluzja w bliskim związku

Dariusz Kuncewicz

Abstract

The aim of the study was to empirically verify the concept of collusion by H.V. Dicks and J. Willi, used in the therapy of married and unmarried couples. The revised model of collusion includes: 1) the actor`s internal conflict between the progressive and regressive roles; 2) projecting the unacceptable role on his/her partner; 3) identifying the partner with the projected role. For the purpose of the study we prepared the questionnaire: Collusion Patterns. One part of it contains terms comprising four progressive and four regressive roles, attributed to oneself while the other - analogous terms corresponding to the roles ascribed to the partner. The study involved 58 heterosexual couples. The results confirmed the model of collusion for the polarized system of roles in the "dominant - submissive" relationship but did not confirm it for the "supportive – expecting support" relationship. Also, we failed to confirm the following systems of roles as separate: "boosting one`s self-esteem – boosting the partner`s self-esteem" and "male – female". The results indicate that the most prototypical system of collusive roles is the "dominant - submissive" relationship. On its basis we explained the mechanisms of intra- and interpersonal collusion in greater detail and suggested diagnostic and therapeutic guidelines on how to work with couples
Author Dariusz Kuncewicz (Wydział Psychologii)
Dariusz Kuncewicz,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsCollusion in a close relationship
Journal seriesPedagogika. Badania, Dyskusje, Otwarcia, ISSN 2299-9299, (B 2 pkt)
Issue year2016
Vol7
Pages49-60
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkoluzja, konflikty, identyfikacja projekcyjna, terapia małżeństw i par
Keywords in Englishcollusion, conflicts, projective identification, maritial and couples therapy
Abstract in PolishCelem badania była weryfikacja empiryczna koncepcji koluzji H.V. Dicksa i J. Willego, wykorzystywanej w terapii małżeństw i par. Weryfikowany model koluzji obejmuje: 1) konflikt wewnętrzny aktora między rolą progresywną i regresywną; 2) projekcję nieakceptowanej roli na partnera; 3) identyfikację partnera z projektowaną rolą. Dla potrzeb badania został przygotowany kwestionariusz Wzorce Koluzji. Jedna jego część zawiera określenia składające się na cztery role progresywne i cztery regresywne przypisywane sobie, druga zaś – analogiczne określenia odpowiadające rolom przypisywanym partnerowi. W badaniu udział wzięło 58 par heteroseksualnych. Wyniki potwierdziły model koluzji dla spolaryzowanego układu ról w związku: „dominujący – uległy”, ale nie potwierdziły dla układu: „wspierający – oczekujący wsparcia”. Nie udało się też potwierdzić jako odrębnych układów ról: „dowartościowujący siebie – dowartościowujący partnera” oraz „męski – kobiecy”. Wyniki wskazują, iż najbardziej prototypowym układem ról koluzyjnych w związku jest układ „dominujący – uległy”. Na jego podstawie szerzej zostały wyjaśnione mechanizmy intra- oraz interpersonalne koluzji oraz zaproponowane wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne do pracy z parą
Languagepl polski
File
PEDAGOGIKA, badania,dyskusje, otwarcia.pdf 1 MB
Additional file
Oświadczenie_D. Kuncewicz_Koluzja w bliskim związku.pdf 14.73 KB
Score (nominal)2
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?