Koluzja w bliskim związku

Dariusz Kuncewicz

Abstract

The aim of the study was to empirically verify the concept of collusion by H.V. Dicks and J. Willi, used in the therapy of married and unmarried couples. The revised model of collusion includes: 1) the actor`s internal conflict between the progressive and regressive roles; 2) projecting the unacceptable role on his/her partner; 3) identifying the partner with the projected role. For the purpose of the study we prepared the questionnaire: Collusion Patterns. One part of it contains terms comprising four progressive and four regressive roles, attributed to oneself while the other - analogous terms corresponding to the roles ascribed to the partner. The study involved 58 heterosexual couples. The results confirmed the model of collusion for the polarized system of roles in the "dominant - submissive" relationship but did not confirm it for the "supportive – expecting support" relationship. Also, we failed to confirm the following systems of roles as separate: "boosting one`s self-esteem – boosting the partner`s self-esteem" and "male – female". The results indicate that the most prototypical system of collusive roles is the "dominant - submissive" relationship. On its basis we explained the mechanisms of intra- and interpersonal collusion in greater detail and suggested diagnostic and therapeutic guidelines on how to work with couples
Autor Dariusz Kuncewicz (Wydział Psychologii)
Dariusz Kuncewicz
- Wydział Psychologii
Inne wersje tytułuCollusion in a close relationship
Tytuł czasopisma/seriiPedagogika. Badania, Dyskusje, Otwarcia, ISSN 2299-9299, (B 2 pkt)
Rok wydania2016
Tom7
Paginacja49-60
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimkoluzja, konflikty, identyfikacja projekcyjna, terapia małżeństw i par
Słowa kluczowe w języku angielskimcollusion, conflicts, projective identification, maritial and couples therapy
Streszczenie w języku polskimCelem badania była weryfikacja empiryczna koncepcji koluzji H.V. Dicksa i J. Willego, wykorzystywanej w terapii małżeństw i par. Weryfikowany model koluzji obejmuje: 1) konflikt wewnętrzny aktora między rolą progresywną i regresywną; 2) projekcję nieakceptowanej roli na partnera; 3) identyfikację partnera z projektowaną rolą. Dla potrzeb badania został przygotowany kwestionariusz Wzorce Koluzji. Jedna jego część zawiera określenia składające się na cztery role progresywne i cztery regresywne przypisywane sobie, druga zaś – analogiczne określenia odpowiadające rolom przypisywanym partnerowi. W badaniu udział wzięło 58 par heteroseksualnych. Wyniki potwierdziły model koluzji dla spolaryzowanego układu ról w związku: „dominujący – uległy”, ale nie potwierdziły dla układu: „wspierający – oczekujący wsparcia”. Nie udało się też potwierdzić jako odrębnych układów ról: „dowartościowujący siebie – dowartościowujący partnera” oraz „męski – kobiecy”. Wyniki wskazują, iż najbardziej prototypowym układem ról koluzyjnych w związku jest układ „dominujący – uległy”. Na jego podstawie szerzej zostały wyjaśnione mechanizmy intra- oraz interpersonalne koluzji oraz zaproponowane wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne do pracy z parą
Językpl polski
Plik
PEDAGOGIKA, badania,dyskusje, otwarcia.pdf 1 MB
Pliki dodatkowe
Oświadczenie_D. Kuncewicz_Koluzja w bliskim związku.pdf 14.73 KB
Punktacja (całkowita)2
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?