Solidarność z uczniami ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się

Marta Bogdanowicz

Abstract

Artykuł koncentruje się wokół problematyki specyficznych zaburzeń uczenia się. Celem, który mu przyświeca, jest wyrażenie solidarności wobec uczniów zmagających się z tym problemem. W artykule omówiono termin specjalne potrzeby edukacyjne, który nie zawsze jest dobrze rozumiany, oraz scharakteryzowano zróżnicowaną grupę uczniów z zaburzeniami. Na podstawie literatury dokonano usystematyzowania terminologii z zakresu specyficznych trudności w opanowywaniu umiejętności szkolnych: dysleksja, dysortografia, czysta dysortografia, trudności z wypowiadaniem się za pomocą pisma, dysgrafia, dyskalkulia, dyspraksja. Przedstawiono ją w odniesieniu do międzynarodowych klasyfikacji medycznych: ICD-10 i DSM-5. Zaprezentowano definicje dysleksji wypracowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji (IDA) i Europejskie Towarzystwo Dysleksji (EDA). Omawiane problemy przedstawiono na tle zmian, jakie dokonały się w Polsce w zakresie podstaw prawnych dotyczących opieki psychologiczno-pedagogicznej i oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Opisano rolę, jaką odegrało w tym procesie Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz etapy kształtowania modelu pomocy osobom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Polsce i kampanii o równe szanse dla tych uczniów w szkole. Zaprezentowano przegląd Zarządzeń i Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej oraz Komunikatów Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na przestrzeni lat 1975–2015, dotyczących specyficznych trudności/zaburzeń uczenia się.
Author Marta Bogdanowicz (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Marta Bogdanowicz,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Wychowawcza, ISSN 0033-2860, (B 7 pkt)
Issue year2015
No7
Pages220-237
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishsolidarność, specyficzne trudności/zaburzenia w uczeniu się, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, dyspraksja, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, dostosowania na egzaminach zewnętrznych
DOIDOI:10.5604/00332860.1161617
URL http://e-psychologiawychowawcza.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1161617
Languagepl polski
File
solidarność_2015.pdf 8.56 MB
Bogdanowicz_2015_solidarność oświadczenie.jpg 387.02 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?