Wyjątki od zasady dyskontynuacji prac polskiego parlamentu

Mateusz Radajewski

Abstract

The subject of the study is the exception to the principle of discontinuation of works of the Polish parliament issue. The initial point of reference for further discussion is the state ment that the principle despite its benefits has also disadvantages which justify admis- sibility to formulate exceptions thereto. Then the author indicates its legal nature which has an effect on possible determination thereof. The exceptions to the discontinuation rule in legislation and parliamentary regulations were further analysed. Analyses car- ried out have led to the conclusion that the discontinuation of works of the Polish par- liament has the nature of the constitutional principle and exceptions thereto may be es- tablished only by an express decision of the legislator.
Author Mateusz Radajewski (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu)
Mateusz Radajewski,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
Other language title versionsExceptions to the Principle of Discontinuation of Works of the Polish Parliament
Journal seriesPrzegląd Prawa Konstytucyjnego, ISSN 2082-1212, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
Vol54
No2
Pages155-170
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishdyskontynuacja, kadencja, odpowiedzialność konstytucyjna, petycje, obywatelska inicjatywa ustawodawcza
Keywords in Englishdiscontinuation, term of office, constitutional accountability, petitions, citizens’ initiative
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest problematyka wyjątków od zasady dyskontynuacji prac polskiego parlamentu. Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest stwierdzenie, że zasada ta, choć niesie za sobą pewne korzyści, ma również wady, które uzasadniają dopuszczalność formułowania od niej wyjątków. Następnie autor wskazuje na jej charakter prawny, który rzutuje na możliwość ich określania. W dalszej kolejności analizie poddane zostały wyjątki od zasady dyskontynuacji przewidziane w ustawodawstwie oraz regulaminach parlamentarnych. Przeprowadzone analizy doprowadziły do wniosku, że dyskontynuacja prac polskiego parlamentu ma charakter zasady konstytucyjnej, od której wyjątki mogą być ustanawiane jedynie w drodze wyraźnej decyzji prawodawcy.
DOIDOI:10.15804/ppk.2020.02.08
URL https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppk
Languagepl polski
File
Wyjatki_Oswiadczenie - artykuł.pdf 210.65 KB
Wyjatki_tekst.pdf 708.7 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2021-04-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?